9
Fotogalerie

UTB – Do Zlína jedině za reklamou

Letní speciál o vysokých fotografických školách pokračuje. Podíváme se do Zlína a asi nikoho nepřekvapí, že právě na místní „baťovské“ škole se vyučuje reklamní fotografie.

Tomáš Baťa, zakladatel úspěšné obuvnické firmy, byl jakýmsi průkopníkem reklamy v Čechách. Od jeho éry ušly technické prostředky velký kus cesty, ale nejen to.

Velká změna se udála v tom, jak lidé reklamu vnímají a jak na ně působí. Marketingoví specialisté si dnes často marně lámou hlavu nad tím, čím ještě přeinformovanou a rozmazlenou společnost zaujmout. A v té chvíli přichází na řadu kreativní reklamní fotografové. Není tedy pochyb, že je to povolání, které má budoucnost, a které by se vyučovat mělo.

Jan Grombiřík.jpg
foto: Jan Grombiřík, jangrombirik.tumblr.com

Nedávno jsme vám představili ateliér Aplikované reklamní fotografie v Ústí nad Labem, v jehož čele stojí prof. Miroslav Vojtěchovský. Ačkoliv je ústecký ateliér specializovaný na komerční fotografii, pan Vojtěchovský své žáky podporuje především ve volné tvorbě. Podobně tomu je i ve Zlíně, kde se dostává studentům velké svobody v jejich práci.

Výhodou pro budoucí praxi může mít spolupráce ateliéru s reálnými klienty. Studenti tvoří snímky pro propagační tiskoviny, plakáty, katalogy apod. Ateliér reklamní fotografie jim k tomu nabízí rozsáhlé technické vybavení, má dva fotografické ateliéry a digitální pracoviště na profesionální úrovni. Dalším přínosem je i provázanost ateliéru fotografie s jinými uměleckými obory, jenž se na Fakultě vyučují.

Dan Vojtěch (absolvent bakalářského studia v roce 2009): „V Ateliéru reklamní fotografie UTB ve Zlíně vládne přátelská a uvolněná atmosféra, která je pro kvalitní tvorbu potřeba. Velmi pozitivní je to, že na UTB jsou zastoupeny i další kreativní obory, jako třeba oděvní design, design obuvy, filmaři či marketing.

Jednotlivé ateliéry se pak podílí na společných projektech, (např. Miss Academia). Získal jsem zde i spoustu zkušeností, informací a i podnětů pro svou vlastní tvorbu. Potkal jsem na ní spoustu skvělých lidí a zažil věci, na které nikdy nezapomenu.“

Dan Vojtěch (www.danvojtech.cz).jpg
foto: Dan Vojtěch, www.danvojtech.cz

Patnáctileté výročí ateliéru

Ateliér reklamní fotografie (ARF) spadá pod Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Historie fakulty sahá do roku 1997, kdy brněnská Fakulta technologická VUT založila ve Zlíně Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.

V roce 2001 se Institut změnil na Fakultu multimediálních komunikací (FMK) a stal se tak třetí fakultou UTB. Dnes na Univerzitě Tomáše Bati funguje šest kateder. Vedle Fakulty multimediálních komunikací je to Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií a Fakulta logistiky a krizového řízení. Přepočteno na hlavy to čítá více než 12 000 studentů.

Lina Németh (www.linanemeth.com).jpg
foto: Lina Németh, www.linanemeth.com

U zrodu ARF stál prof. Pavel Dias, vedl ho ale pouhé dva roky. Poté se přemístil do Prahy, kde vyučoval fotografii na tamní FAMU. Ateliéru se tak ujal, v roce 1999, Jaroslav Prokop, který ho vede dodnes. Spolu s ním vyučují na škole také Jan Jindra, Lubomír Ančinec, Václav Ondroušek a Lucia Fišerová-Lendelová a další externí a techničtí odborníci. Každý z nich se přitom specializuje na jiný obor. V roce 2005 se též vrátil do ARF prof. Pavel Dias, který si vzal na starosti výuku dokumentární fotografie.

„Na různých setkáních jsem vždy zdůrazňoval, že náš atelier se snaží vychovat profesionálního fotografa, tedy člověka, který ovládá suverénně své řemeslo, veškerou běžně dostupnou technologii záznamu a zpracování fotografického obrazu a samozřejmě široce rozvíjí svůj tvůrčí potenciál, svůj talent. V průběhu studia se seznamuje se všemi základními fotografickými žánry, běžnými problémy, se kterými se může jako profesionál setkat ve své budoucí praxi,“ říká vedoucí ateliéru Jaroslav Prokop.

Jaroslav Prokop (vedoucí Ateliéru reklamní fotografie): „Hlavní výhodou je ale především kvalita studijního programu a kvalitní pedagogové, kteří mají bohaté zkušenosti z vlastní profesionální činnosti. Teoretické předměty na fakultě přednášejí špičkoví odborníci v daném oboru.

Studenti také pravidelně spolupracují, v rámci společných workshopů, s pedagogy jiných fotografických škol z českých zemí i zahraničí, především Slovenska, Polska a Německa. To vždy přinese mnoho pozoruhodných výsledků, které se pak objevují na různých výstavách, soutěžích, kde jsou často velice úspěšné.

Výhodou může být sama lokalita Zlína, poměrně daleko od center jako jsou Praha nebo Brno, ale i Bratislava, což vede k častějšímu pobytu ve škole a tím i snad většímu soustředění se na studium a práci na jednotlivých zadáních. Další výhodou je blízkost Slovenska. Ta je snad, mimo jiné, příčinou většího zájmu slovenských uchazečů o studium u nás. Osobně považuji společnou práci studentů z různých zemí s různými kulturními tradicemi, myšlením za velice přínosné.“

Široké spektrum předmětů

Ve Zlíně mají na rozdíl od jiných fotografických vysokých škol uchazeči na výběr, zda chtějí docházet na denní výuku nebo studovat dálkově. S dálkovou neboli kombinovanou formou výuky se můžeme setkat ještě na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, ostatní fakulty, které se specializují na fotografii, nabízí pouze denní neboli prezenční studium. Výhody dálkového studia jsou přitom zřejmé – posluchači mohou součastně se studiem také pracovat. Nato FMK bere zřetel a vyžaduje od uchazeče o kombinované studium potvrzení o tříleté praxi v oboru.

Ateliér reklamní fotografie nabízí jak bakalářský, tak magisterský program. „Výuka probíhá formou plnění jednotlivých pevně definovaných cvičení v průběhu především bakalářského stupně studia. To je doplněno každý semestr výstavním souborem na téma, které je většinou definováno tak, aby umožnilo širokou variabilitu jeho zpracování.

V zimním semestru studenti 1.–3. ročníku tvoří tento soubor v rámci předmětu Fotografický projekt, kdy studenti 4. ročníku navrhují témata a po jejich schválení jsou pak vedoucími konzultanty skupin studentů, kteří se k tématu přihlásí. Tím se studenti magisterského stupně studia seznamují mimo jiné také s pedagogickou praxí. V magisterském studiu pak studenti nadále rozvíjejí svůj tvůrčí potenciál různými typy úkolů,“ vysvětluje Jaroslav Prokop.

Vendula Knopová, ze série Tři (2007) 2.jpg
foto: Vendula Knopová, ze série Tři (2007)

Studenti samozřejmě taktéž dochází na různé přednášky a semináře. Jsou to předměty teoretického rázu jako Dějiny fotografe, Současné tendence fotografie anebo technologické předměty jako je Optika, Fotochemie, Senzitometrie a konstrukce fotografických přístrojů. V magisterském stupni jsou stěžejní přednášky a semináře Současné tendence ve fotografii, kde se studenti neseznamují pouze se současnou fotografickou tvorbou ve světě, ale také sami připravují výstavy, píší eseje apod.

Jan Khür (absolvent bakalářského studia v roce 2012): „Studovat Reklamní fotografii na Zlínské UTB je určitě skvělá zkušenost. Z řad odborníků se mi dostala možnost nahlédnout za oponu velkých fotografických produkcí, dbá se zde ale také na teoretickou stránku či alternativnější přístup k fotografickému médiu.

Prostředí ateliéru je do velké míry ovlivňováno samotnými studenty a profesoři zde zastávají spíše roli mentorů, kteří usměrňují studenty správným směrem. Také jejich poměrně vysoký počet slouží ve prospěch transparentnosti hodnocení a vysoké kvality kritiky.

Ateliér disponuje slušným technickým zázemím a školní galerií, která se snaží reflektovat studentskou tvorbu s přesahem i do jiných ateliérů. Možnou nevýhodou je její mimopražská poloha, kterou lze v určitém směru vnímat i jako přednost.“

jan khür.jpg
foto: Jan Khür

Račte vstoupit

Přijímací řízeni u bakalářského studia probíhá ve dvou kolech. První část tvoří talentová zkouška, ve které předkládá uchazeč fotografie s tématikou koncipovaný soubor na libovolné téma, autoportrét a soubor pěti portrétů.

Jeden z úkolů přitom musí být vypracován laboratorně klasickou analogovou technologií. Ve druhém kole skládají uchazeči písemnou zkoušku a poté je čeká ústní pohovor. Zároveň zpracovávají tvůrčí zkoušku, která je rozložena do tří dnů. Každoročně se účastní přijímacího řízení kolem sta lidí, ateliér poté vybere pouze deset nejlepších.

Petra Hajduchová, ze série 3D, www.petrahajduchova.jpg
Petra Hajduchová, ze série 3D, www.petrahajduchova.com

Zadání u přijímacího řízení pro kombinované bakalářské studium se liší a uchazeč tu navíc předkládá, jak už jsme zmínili, potvrzení o nejméně tříleté praxi v oboru. V případě magisterského studia se uchazeč s titulem bakalář nejprve prezentuje portfoliem se svou volnou tvorbou a poté podstoupí patnáctiminutový ústní pohovor. Do magisterského studia bývají přijati čtyři lidé.

Absolventi nachází uplatnění jako fotografové na volné noze, v médiích nebo v kreativních týmech. Výhodu pro budoucí profesi pomáhají studentům různé zahraniční stáže, výstavy a soutěže, kterých se mohou účastnit, a ve kterých je škola podporuje.

Kontakt

  • Ateliér reklamní fotografie
  • Fakulty multimediálních komunikací
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Web ateliéru: www.photogether.org
  • Web UTB: www.utb.cz

Dorota Špinková (absolventka bakalářského studia v roce 2012): „Studium bakalářského stupně reklamní fotografie je především intenzivní komunikace a spolupráce v rámci malého (oproti jiným masovým oborům) ateliéru. Nejde ani tak o konkrétní vedení a přednášky jako o téměř 24hodinnový provoz ateliérových místností, kde lidé intenzivně pracují (nebo přinejmenším mají tu možnost) na vlastních projektech.

Mimo jiné má prostor Ateliéru reklamní fotografie vynikající vybavení. To podněcuje studenty k jeho půjčování a tím udusává častou stydlivost a bojácnost začínajících fotografů k ohmatávání si techniky.“

robin Závodný ze série Urbánní krajiny(www.robinzavodny.com).2.jpg robin Závodný ze série Urbánní krajiny(www.robinzavodny.com).jpg
robin Závodný ze série Urbánní krajiny(www.robinzavodny.com).jpg 3.jpg
Robin Závodný, ze série Urbánní krajiny, www.robinzavodny.com

Určitě si přečtěte

Články odjinud