Stalo se - 46. týden

Stalo se - 46. týden

Další týden je skoro u konce a jeho úspěšnou tečku tvoří tento článek. Co vše se událo od minulé neděle na DigiAréně se víkendoví čtenáři, ale nejen oni, mohou dozvědět právě teď.

Spoleènost Sony v minulém týdnu pøedstavila nový kompakt ve svém sortimentu - CyberShot T9. Tato šestimegapixelová hliníková "krabièka" skrývá nìkolik pøíjemných tajemství. Patøí mezi nì nejen deset scénických režimù, ale i ovládácí menu v patnácti jazycích nebo stabilizace obrazu Super Steady Shot.

Wacom je na trhu dobøe známý jako výrobce kvalitních tabletù. Jeho nový model Intuos3 A5 Wide má jednu zvláštnost. Byl navržen pro pøevážnì profesionální použití pøi práci na poèítaèích se širokoúhlým displejem nebo se dvìma monitory a tomu odpovídá i pomìr jeho stran - 16:10.

Další lekce v naší fotoškole patøila RAW formátu a úpravám fotografií v Adobe Photoskopu. Jak správnì narovnat kácející se linie, oøíznout fotografii nebo odstranit aberaci zpùsobenou objektivem vám pøednášel Jiøí Steiger.

Na obrazovky vašich monitorù zavál èerstvý vítr z hor a pøinesl s sebou Tøi grácie na další Fotografii týdne. Víovi Beránkovi, autorovi této vysoce hodnocené fotografie, blahopøejeme.

draj zinen
Draj Zinen

Také jsme nezapomnìli informovat všechny majitele fotoaparátù Nikon, kteøí užívají ve svých zrcadlovkách akumulátor EN_EL3. Nikon zjistil, že nìkteré kusy tìchto baterií mùžou být vadné! Chybu pravdìpodobnì zpùsobil doèasný problém ve výrobním procesu.

Další novikou na trhu je nový, malý a jednoduchý Pentax Optio 50L. Základními charakteristikami tohoto modelu jsou pìtimegapixelový snímaè, dvouapùl palcový displej a trojnásobný zoom. Pøístroj s dvanáctimegabajtovou interní pamìtí by se mìl zaèít prodávat v prosinci.

By ponìkud s pøedstihem, pøinesli jsme vám èlánek o tom, co všechno vás èeká v novém, letos v poøadí sedmém èísle èasopisu DIGIfoto. Najdete zde 108 stran nabitých recenzemi, tipy, triky a rady odborníkù, návody i zprávièky.

Sedmé èíslo DIGIfoto právì vychází
Sedmé èíslo DIGIfota právì vychází

Spoleènost Cypress Semiconductor vyvinula a svìtu pøedstavila nový CMOS snímaè. Tato od pohledu velikostnì nicotná souèásteèka, která nedosahuje velikosti ani poloviny krabièky od sirek, dozajista umožní spatøit svìtlo svìta velkému množství nových a kvalitních devítimegapixelových fotoaparátù.

Nìmecká spoleènost Minox urèitì pohladila duše všech milovníkù old-style fotoaparátù. Staronový Minox Rolleiflex MiniDigi je velmi zdaøilým remakem a na jeho budoucí majitele èeká nejen vzpomínka na "staré dobré èasy".

Pøestože pro mnohé je pátek dnem, kdy pracovní tempo polevuje a vìtšina z nás se už vidí doma nebo na chatì, na DigiArénì neustáváme v èinnosti. Pøinesli jsme vám ve ètyøech kapitolách vyèerpávající recenzi nové devitimegapixelové digitální EVF zrcadlovky Fujifilm FinePix S9500.

Stejnì jako minulý týden, i v tomto týdnu doháníme, co se dá, a proto je tu pro vás druhá Fotografie týdne. Ocenìní tentokrát obdržel  romantický pohled autora - tuláka zahorce - na dálný obzor, podle známé písnièky pojmenovaný "Rosa na kolejích".

Rosa na kolejích
Rosa na kolejích

Pravidelný sobotní èlánek "Zaostøeno na" tentokrát pøinesl prezentaci deseti nejlepších fotografií z mystické sekce Abstraktní fotografie.  Boj o první pøíèku v uživatelském hodnocení byl nelítostný a nakonec jej vyhrála zkušená matadorka této kategorie Markéta Hošková se snímkem ....

V diskuzním fóru se už nìjaký èas debatuje o tom, jestli je lepší fotit pøes hledáèek nebo pøes displej a tento týden debata získala "ty správné obrátky". Pøes co fotíte vy? Podìlte se s námi o své názory!

Jako každý týden, ani tentokrát jsem nezapomnìl nahlédnout do ètenáøské galerie a vybrat pro vás nìkolik fotografií, které mì zaujaly.

Až do oblak... Valeèov mosty
BOND james.BOND Na Chožovské hoøe ..životu neodpouštím..

Určitě si přečtěte

Články odjinud