14
Fotogalerie

Pravda o čočkách a objektivech

Jaké vady mají objektivy? Jak se projevují na výsledné fotografii? Jak vůbec objektiv funguje a jaké se u něj určují parametry?

Na povrchu záleží

Světlo se šíří přímočaře ve vlnách od svého zdroje. Jeho vlastnosti se mění na základě vzdálenosti objektu od zdroje a pohybových podmínkách. Existují dva druhy odrazu světla. Zrcadlový odraz – světelné paprsky se odrazí od vysoce lesklého, hladkého povrchu. A rozptýlený odraz – paprsky světelné energie se rozptýlí na hrubém povrchu.

Z fyziky známe pravidlo, že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu. Ve skutečnosti je ale každý povrch složen z drobný ploch orientovaných do různých stran. Tím pádem se světlo odráží od každé plochy jinak (čili do různých stran). Těchto vlastností se využívá u odrazných desek. Na silné prosvícení temného místa se použije zrcadlo. Naopak pro slabší prosvětlení se využívá třeba bílého papíru nebo polystyrénové desky.

Světlo (jako i jiné druhy energie) má schopnost procházet průsvitným prostředím. Pokud světlo dopadne na povrch průhledného skla pod úhlem 90°, jedná se o přímou propustnost. Jedinou změnou u průchozích paprsků je jejich zpomalení. Měkčí světlo se získá při průchodu paprsků matným sklem nebo zataženou oblohou. Tento jev se nazývá difůze a využívá se v situacích, kdy je příliš ostré slunce pro fotografování. Jedná se pak o tzv. rozptýlenou propustnost.

rez objektivu.jpg
Řez objektivem – poslední čočka soustavy(nejdále od vás) je spojka, předposlední pak rozptylka

Posledním typem je selektivní propustnost, které se využívá nejčastěji u filtrů, absorbující některé vlnové délky světla. Selektivní propustnost pracuje na principu různé vlnové délky složek světla (červená světlo má rozdílnou vlnovou délku než-li modré). Potom přes prostředí se selektivní propustností projde třeba jen světlo červené a ostatní světla jsou odraženy či pohlceny.

Černý tubus?

Jednou z nejdůležitějších částí fotoaparátu je objektiv. Jeho konstrukce a kvalita zpracování má obrovský vliv na kvalitu výsledné fotografie. Chyba v konstrukci objektivu se může projevit několika způsoby. Soudkovitým či poduškovitým zkreslením, chromatickou aberací či jinou vadou. Jednotlivé objektivy se neliší jen v kvalitě, ale i v množství čoček z nichž některé můžou mít speciální funkci, jako je třeba stabilizace. Mimo to existují ještě další speciální čočky jako ED (Nikkor) či APO (Sigma). ED sklo má mimořádně nízký rozptyl. Čočky z tohoto skla se vyznačují výbornou ostrostí a díky minimalizaci chromatické aberace umožňují barevnou korekci. Poskytují tak kvalitní obraz i při nízkých clonách. Podobné je to u APO čoček od Sigmy, využívají SLD (special low dispersion = speciálně nízká disperze) sklo. Tyto čočky, jak už z názvu vyplývá, mají nižší disperzi (rozptyl) světla, a tak opět napomáhají k vyšší kvalitě fotografie.

EDglass.gif
Ukázka rozdílu mezi čočkou z normálního a z ED ska

Objektiv je spojitá soustava čoček (případně zrcadel) zkonstruovaná tak, aby byly optické vady sníženy na nejmenší možnou míru. Některé čočky mohou být sdružovány do skupin, kde jsou členy lepeny k sobě. Optické vady, zvláště pak soudkovitost, se vyskytují zvláště u ultrazoomů, kde je zapotřebí zajistit velký rozsah ohnisek. Při takto složité soustavě mnoha čoček se dá jen těžko vyhnout optickému zkreslení. Konstruktéři musí počítat s každou ohniskovou vzdáleností a pro ni eliminovat veškeré vady. Přesným opakem jsou pevná skla. Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností se dá snáze zkonstruovat při eliminování optických vad. Ovšem neplatí to vždy. Například pevná skla u kompaktů a ultrakompaktů rozhodně nejsou špičkou mezi objektivy, protože při jejich výrobě je nejdůležitější cena, a to se samozřejmě projeví na zhoršené kvalitě. Objektivy jsou charakterizovány ohniskovou vzdáleností, světelností (nejmenším clonovým číslem) a zorným úhlem.

img.php.jpg Sigma_nakres1.jpg
Ukázka umístění AD a APO čoček v řezu objektivu

Konstrukce zrcadlového objektivu je rozdílná. Zrcadlové (respektive čočkozrcadlové) objektivy obsahují kromě soustavy čoček i soustavu zrcadlových ploch. Díky nim se podstatně zkrátí stavební délka a tím i hmotnost celého objektivu. Princip zrcadlových objektivů je asi tento: paprsky světla po průchodu vstupní čočkou dopadají na zrcadlovou plochu, odkud se odráží na vypuklé zrcadlo, které je umístěno za vstupní čočkou. Vypuklé zrcadlo paprsky dále odráží přes soustavu čoček, která minimalizuje vady zobrazení. Paprsky světla tak vlastně probíhají uvnitř objektivu třikrát. Díky této konstrukci je zajištěno snížení barevných vad, neboť hlavním členem soustavy je zrcadlo a to žádnou barevnou vadou netrpí.

Pokračování 2 / 3

Optické vady

Optická čočka je nejdůležitější článek objektivu, co ji tvoří a jakou má funkci? Je to kousek skla nebo plastu, který změní směr chodu světelných paprsků podle platných fyzikálních zákonů. Plocha tohoto přechodu je známa jako lámavá plocha a její tvar odpovídá povrchu čočky. Světlo po průchodu spojenou soustavou čoček vytvoří optický obraz snímaného předmětu.

Čočky dělíme na spojky (konkávní) a rozptylky (konvexní). Pokud je objekt umístěn před ohniskem F spojné čočky, vytváří reálný, převrácený obraz. Pokud je objekt umístěn mezi ohniskem F a čočkou pak vytváří virtuální obraz se stejnou orientací jako objekt. Při umístění objektu před rozptylnou čočku (nezávisle na předmětové vzdálenosti) se vytváří virtuální obraz stejné orientace jako je objekt.

Nejčastější vady čoček

Když si představíme spojnou čočku (například lupa), určitě si všimnete, že obraz má spoustu nedostatků. Střed obrazu je dokonale ostrý, ovšem jeho okraje jsou neostré a zkreslené, a proto se nám celý obraz jeví mlhavě. Tyto "neostrosti" či "mlhavost" jsou způsobeny optickými vadami. V objektivu se proto používá více čoček, aby se tyto vady eliminovaly. Mezi základní optické vady patří: sférická vada, astigmatismus, koma, zkreslení a také tzv. difrakční a chromatická (neboli barevná) vada.

0-vady_1.jpg
Pouhým okem je viditelná chromatická vada (modře zbarvená špička stromu) a také vinětace objektivu (tmavší levý horní roh)

Chromatická (barevná) vada je důsledkem závislosti indexu lomu skla čočky na vlnové délce dopadajícího světla. Chromatické vadě neunikne žádná optická soustava pracující s lomem na optických plochách. Proto je chromatická vada výrazně eliminována v zrcadlových objektivech. Index lomu skla s rostoucí vlnovou délkou klesá, fialové paprsky se lámou více než paprsky červené. Fialové světlo má kratší vlnovou délku, a proto při průchodu čočkou dojde k tomu, že červený obraz vzniká dále od čočky než obraz fialový. Zvětšení závisí na ohniskové délce, a proto je červený obraz větší než fialový. Jak je vidět na obrázku, chromatická vada způsobí změnu barev (do modra) na rozhraní ostrého kontrastu scény. Výsledkem je pak degradace snímku a nutná jeho úprava na počítači.

chromaticka vada.gif

Korekce této vady je prováděna spojením dvou čoček. Závislost jejich indexu lomu je volena tak, aby se kompenzovaly rozdíly v chodu paprsků (často se používá kombinace dvou ploskovypuklých čoček a nebo spojky a rozptylky). Pokud se barevná vada odstraní, nazývá se soustava achromatizovaná. 

Sférická (též otvorová) vada se většinou vyskytuje u čoček se sférickými nebo rovinnými povrchy. Příčinou jsou paprsky světla procházejícími blízko optické osy (paraxiální paprsky). Tyto paprsky zobrazí bod ležící na optické ose ve větší vzdálenosti než-li paprsky, které jsou od osy odkloněny více. Měřítkem sférické vady je vzdálenost paprsků od vrcholu kaustické plochy (obalová plocha svazku prošlých paprsků s vrcholem v Gaussovském ohnisku).

sfericka vada 1.gif

V důsledku této vady není průřez procházejícího svazku v žádném místě bodový. Měla by se vybírat rovina nejvhodnější pro obraz, tou je místo v němž je průřez svazku prošlých paprsků co nejmenší. Čím je svazek paprsků širší, tím je sférická vada větší. Sférickou vadu můžeme pozorovat na okrajích spojné čočky. Vada se projeví tím, že se ostrá kresba rozzáří. Dá se omezit náležitým zacloněním, kterým se vyloučí působení okrajových paprsků.

Snížení vlivu sférické vady je možné provést třemi způsoby. Zaprvé zacloněním, kdy se zmenší průřez svazku paprsků.V gaussově prostoru se bude díky tomu vada téměř zcela odstraněna. Ovšem zaclonění způsobí značné ztráty světla. Druhou možností je vhodně postavit čočku nebo zvolit jiný tvar. Pokud by se například obrátila ploskovypuklá čočka k dopadajícím paprskům vypuklou stranou, dojde k výraznému omezení sférické vady.  

sfericka vada 2.gif

A nakonec se dá využít rozptylky, která má průběh sférické vady zcela opačný. Díky tomu je možné sférickou vadu značně potlačit vhodnou kombinací spojky a rozptylky (zpravidla bývají těsně vedle sebe = tmelený dublet).

chromatická vada.jpg

Vinětace se objeví při zobrazení předmětu ležícího mimo optickou osu. Projeví se zde omezení chodu paprsků přírubami čoček a tubusem objektivu. Díky působení clony nastane deformace průřezu svazku paprsků, který pak nebude kruhový, ale eliptický. Osvětlení je totiž závislé na úhlu, pod nímž svazek dopadá na objektiv:

rovnice.jpg

Vinětace je pozorovatelná ve ztrátě osvětlení obrazu ležícího mimo optickou osu. Tato deformace je závislá na čtvrté mocnině úhlu náklonu („fí“), a jak ze vzorce vyplývá, je vinětace nevyhnutelná, její míra závisí především na stavbě objektivu. Je tím menší, čím větší je vstupní pupila (D) a čím kratší je ohnisková vzdálenost objektivu (f). 

Ke zkreslení obrazu dochází, jestliže se body vzdálené různě od optické osy zobrazí s různým příčným zvětšením. Jednoduché je vysvětlení na pravoúhlé mřížce ležící v rovině kolmé k optické ose. Když příčné zvětšení optické soustavy roste se vzdáleností bodu od osy, zobrazí se tato mřížka s poduškovitým zkreslením. Pokud příčné zvětšení optické soustavy klesá se vzdáleností bodu od osy, zobrazí se mřížka se soudkovitým zkreslením. 

zkresleni obrazu.gif

Odstranění zkreslení je opět možné pomocí vhodné kombinace čoček (soudkovité zkreslení jedné čočky se vykompenzuje poduškovitým zkreslením druhé čočky).

Pokračování 3 / 3

Objektivní tajemství odhaleno

Ohnisková vzdálenost

Při průchodu světla objektivem (čočkou) se světelné paprsky lámou a protnou se v ohniskové rovině. Vzdálenost mezi ohniskovou rovinou a hlavní rovinou optického systému objektivu se nazývá ohnisková vzdálenost (f).

ohnisko.jpg 

Poměrem velikosti úhlopříčky obrazového formátu (snímače nebo kinofilmu) a ohniskové vzdálenosti objektivu se určí výsledný obrazový úhel. U standardních objektivů se úhel rovná 40–60 stupňům. Hodnota ohniskové vzdálenosti je shodná s velikostí úhlopříčky obrazu. Ohnisková vzdálenost je tedy délka od roviny snímače k čočce. To by znamenalo, že objektiv 8mm je pak 8 mm dlouhý a objektiv s ohniskovou vzdáleností 300 mm by byl dlouhý 300 mm.

Tak jednoduché to však není, toto pravidlo platí pro jednočočkový objektiv. Objektivy u fotoaparátů jsou však tvořeny více čočkami a tak je jejich délka určena množstvím a typy čoček. Zoomy využívají možnosti posunovat mezi sebou čočky objektivu. Tím se plynule mění parametry ohniskových vzdáleností.

U klasických kinofilmových fotoaparátů základnímu objektivu odpovídá ohnisková vzdálenost 43 mm. U současných digitálních fotoaparátů je to kvůli menším rozměrům snímacího čipu hodnota menší. Existují ale i výjimky – Canon EOS 1D, 1Ds, 5D a Kodak DCS Pro 14n. Tyto fotoaparáty mají velikost snímacího čipu stejnou jako kinofilmové políčko.

Klasifikace objektivů 

  • Základní (standardní) objektiv – 50mm
  • Krátký (širokoúhlý) objektiv – 18 až 35mm
  • Ultraširokoúhlý objektiv(rybí oko) – 8mm
  • Teleobjektiv – 60 až 300mm
  • Ultrateleobjektiv – více než 400mm

Širokoúhlé objektivy mají obrazový úhel větší než základní objektivy, zatímco jejich ohnisková vzdálenost je menší. Pro teleobjektivy platí přesný opak, tedy že úhel je menší a ohnisková vzdálenost větší. Zoomy jsou objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností (narozdíl od ultrazoomu mají nižší rozsah ohnisek – 2–6×). Dále jsou zde ještě ultrazoomy, které mají velký rozsah ohnisek – 10–12×.

Ohniskvzdal_001.jpg

Světelnost objektivu a clona

Důležité veličiny při stanovení světelnosti objektivu jsou poměr osvětlení obrazu (E) a jasu fotografovaného předmětu (L). Dále pak průměr vstupní pupily objektivu (D), ohnisková délka (f) a úhel θ („fí“)pod kterým vstupuje světelný svazek do objektivu. τ („tau“) je "propustnost" objektivu.

světelnost_1.jpg

Světelnost objektivu je určena veličinou D/f. Převrácením této hodnoty pak získáme clonové číslo (c). Ze vztahu je vidět, že lze vypočítat osvětlení, pokud známe jas fotografovaného předmětu. Pokud se tedy pomocí clony mění průměr vstupní pupily D, dochází tím zároveň ke změně světelnosti objektivu. O světelnosti objektivu informuje clonové číslo c, přičemž maximální hodnota světelnosti se nazývá základní clonové číslo a je důležitou konstantou objektivu.

Jak již bylo zmíněno, světelnost závisí na převrácené hodnotě clonového čísla c, kterému se říká relativní otvor objektivu. Relativní otvor objektivu udává, kolikrát je ohnisková vzdálenost obsažená v průměru vstupní pupily. Nejčastěji je výrazně menší než-li jednička a jen výjimečně dosahuje hodnoty 1. Číselně se udává tak, že čitatelem je jednička a jmenovatelem clonové číslo c. A právě tento údaj se uvádí na obrubě objektivu.

Digitální zoom

Z výše řečeného je jasné, že existují objektivy buď s pevným ohniskem a nebo s možností změny ohniskové vzdálenosti (zoomy). V parametrech digitálního fotoaparátu lze většinou nalézt hodnotu digitálního (elektronického) zoomu. Tato hodnota ovšem nemá nic společného s vlastnostmi objektivu. Zvětšení snímku funguje na principu načtení menší oblasti světlocitlivého čipu. Tím pádem se výrazně zhorší rozlišení a kvalita fotografie. Využitelnost digitálního zoomu je diskutabilní. Zvláště když se v počítači dají snímky přepočítat za dosažení lepších výsledků. Proto při koupi fotoaparátu tomuto parametru nepřikládejte velkou důležitost. Samozřejmě s narůstající velikostí čipu je tato vlastnost více využitelná a to díky menšímu nárůstu šumu. Některé zoomy nevyužívají přepočítávání snímku, ale jen to, že udělají výřez fotografie. Výsledkem je nižší rozlišení snímku, a tedy efekt, kterého dosáhneme oříznutím v počítači.

A co z toho všeho plyne?

Objektiv je bezesporu jednou z nejdůležitějších částí fotoaparátu. Na jeho kvalitě závisí celkové podání fotografie. I když bude fotografie exponována sebelépe, pokud se na ní projeví vady objektivu, tak ztrácí mnohdy neopakovatelné kouzlo. Jak asi bude působit krásný západ slunce nad stromy, když budou jejich špičky modré? Nebo snímek nádherné budovy, když bude uprostřed „vyboulená“ kvůli soudkovitému zkreslení objektivu?

U zrcadlovky s výměnnými objektivy už jste na tom výrazně lépe. Je už jen na vás, kolik jste ochotni investovat do kvalitního objektivu. V zásadě platí, že čím je větší rozsah ohniskových vzdáleností, tím je kvalita objektivu horší. Ultrazoomy jsou většinou zkonstruovány tak, že mají aspoň jednu ohniskovou vzdálenost, na které jsou vady minimalizovány. Ovšem na dalších ohniscích to už může, ale nemusí, být horší. Neplatí to vždy, ale kompenzovat stoprocentně veškeré vady pro složitou soustavu čoček, s měnícími se parametry, je prakticky nemožné. Přesný opak je u pevných skel. Tam je soustava čoček konstruována jen pro jedno ohnisko u kterého se dají vady snáze eliminovat.

Určitě si přečtěte

Články odjinud