Photoshop: Funkční omezení vrstev úprav

17. srpna 2007
TWEET SDÍLET
Nenápadná funkce "ořezová maska" a její využití ve spojení s vrstvami úprav ...

Přesto, že jsem se vrstvám úprav zatím věnovala víceméně jen okrajově (ještě o nich bude řeč), v souvislosti s jejich základními vlastnostmi jsem v předchozím článku zmínila drobnou funkci, která dokáže určitým způsobem korigovat jejich účinek. Tato nenápadná funkce se jmenuje „ořezová maska“ (Clipping Mask) a dnes se k ní ještě vrátím.

Funkce „ořezová maska“ má sice primárně trochu jiný účel – využívá se v kombinaci s dalšími vrstvami jako maskovací nástroj pro odstranění nežádoucích částí obrazu – ve spojení s vrstvami úprav má však jednu šikovnou schopnost: dokáže omezit jejich účinek na jedinou vrstvu.

Klepněte pro větší obrázek

Vrstvy úprav ovlivňují vše, co je pod nimi

Pro srovnání nejprve malý příklad praktického využití vrstev úprav tak, jak za normálních okolností fungují. Konkrétní ukázkou může být např. barevné zatónování obrazu.

Zatónování můžete ve skutečnosti provést mnoha různými způsoby (pomocí různých funkcí); já ve své dnešní ukázce použiji možnost tónování pomocí funkční vrstvy s obyčejnou barevnou výplní v režimu Barva. Příprava této tónovací vrstvy bude obnášet dva jednoduché kroky: vytvoření nové funkční vrstvy a změnu jejího režimu prolnutí.

Pracovní *psd soubor je ke stažení zde: Kompozice.psd, 2 MB

Vytvoření jakékoli vrstvy úprav provedete nejrychleji kliknutím na kulatou přepůlenou ikonku ve spodní části paletky Vrstev; po výběru požadované funkce (v tomto případě „Plná barva“/„Solid Color“)

Klepněte pro větší obrázek
Vrstvy úprav

se objeví příslušné dialogové okno, takže pokud chcete výchozí nastavení upravit, máte možnost.

Klepněte pro větší obrázek
Dialogové okno pro definování barvy

Nově vytvořená vrstva úprav se okamžitě objeví v paletce Vrstev a současně svým obsahem (barvou) vyplní celou plochu dokumentu, takže překryje všechno, co se nachází pod ní.

Klepněte pro větší obrázek
Nová funkční vrstva s výplní a její účinek bezprostředně po vytvoření

Pokud jde o pořadí vrstev – Photoshop každou novou funkční vrstvu umístí automaticky vždy nad právě aktivní vrstvu. Pozice nově vytvořené vrstvy úprav tedy závisí na tom, která vrstva byla před jejím vytvořením aktivní. Od verze CS2 s vrstvami Photoshop zachází trochu odlišně než v předešlých verzích, takže teď je možné nemít aktivní žádnou z vrstev (žádná vrstva není vybraná) – v tomto případě bude nově vytvořená vrstva úprav umístěna automaticky zcela nahoru.

Pomocná funkční vrstva s barvou je tedy v této chvíli už připravená; aby ale její využití mělo smysl, je nutné v tomto případě udělat ještě jeden krok, tj. zajistit, aby nová vrstva původní obraz nepřekrývala, ale pouze „tónovala“. To dokážou zařídit režimy prolnutí, v tomto případě bude dobře fungovat režim Barva (Color). Vrstva s výplní tedy musí být přepnuta do tohoto režimu.

Klepněte pro větší obrázek
Přepnutí do režimu Barva

Photoshop tak může vzájemně smíchat horní vrstvu úprav s obsahem spodních vrstev. Abych byla přesná: konkrétně v tomto případě dochází ke smíchání „jasové informace“ ze spodních vrstev s „barevnou informací“ z horní nově vytvořené vrstvy. Původní barevná informace obrazu tedy byla potlačena a nahrazena novou barevnou informací z horní vrstvy, která obsahuje pouze jediný definovaný barevný odstín. Takové dominantní zacházení s barvou umožňuje právě režim Barva; proto se tento režim obecně využívá pro kolorování, tónování apod.

Pokud chcete, aby vytvořená funkční vrstva ovlivňovala všechny vrstvy dokumentu, umístěte ji v paletce Vrstev zcela nahoru. Chcete-li, aby ovlivňovala jen např. spodní dvě vrstvy, umístěte ji přímo nad tyto dvě vrstvy; horních (výše umístěných) vrstev se pak zatónování týkat nebude.

Vlastnosti či nastavení zvolené funkční vrstvy (v tomto případě jde o barvu) můžete dodatečně kdykoli změnit (dvojklikem na ikonku se dostanete zpět do dialogového okna) i přesto, že vrstva má změněný režim prolnutí. To platí obecně pro jakoukoli funkci, kterou prostřednictvím vrstev úprav použijete.

Toto je tedy obecné chování vrstev úprav: fungují směrem dolů, jsou stále editovatelné a svým účinkem ovlivňují všechno, co se nachází pod nimi.

Vrstvy úprav s omezením pomocí „ořezové masky“

Může však nastat situace, kdy nestojíte o ovlivnění více (nebo dokonce všech) vrstev, které v souboru máte, ale rádi byste ovlivnili jen jedinou konkrétní vrstvu někde uprostřed dokumentu. Pokud tento problém vyřeší pouhá změna pořadí vrstev, pak je po problému; často ale aktuální pořadí vrstev z kompozičních důvodů už měnit nechcete nebo nemůžete – a to je chvíle pro použití funkce „ořezová maska“.

Omezení účinku vrstvy úprav pomocí této funkce je jednoduchý úkon, který lze provést jediným kliknutím; předtím je ale nutné správně nastavit pořadí vrstev, aby Photoshop věděl, kterých vrstev se úprava má týkat.

Princip omezení účinku pomocí funkce „ořezová maska“ je založen na funkčním provázání dvou sousedících vrstev, tj. vrstvy úprav a vrstvy, kterou chcete ovlivnit; proto je nutné (ještě před vzájemným provázáním) funkční vrstvu úprav umístit bezprostředně nad vrstvu, která má být ovlivněna. Budu-li tedy ve své ukázce chtít zatónovat pouze vrstvu obsahující cd, musí být vrstva úprav umístěna právě nad touto vrstvou.

Pokud bych chtěla zatónovat pouze obálku, musela bych přemístit připravenou vrstvu úprav nad vrstvu s obálkou. Ve své ukázce zůstanu u vrstvy s cd, tónovací vrstvu úprav tedy přemístím nad cd. Mobil, který se touto změnou pořadí dostal nad vrstvu úprav, je v této chvíli mimo její vliv, všechno ostatní směrem dolů je zatónováno.

Klepněte pro větší obrázek
Správné umístění tónovací vrstvy, má-li být ovlivněna pouze vrstva s cd

Aktivování funkce (propojení vrstev) lze provést více způsoby, nejjednodušším způsobem je umístění kurzoru nad společnou hranu obou sousedících vrstev (které chcete funkčně propojit) při současném přidržení klávesy Alt; je-li kurzor ve správné pozici, ikonka kurzoru se dočasně změní do podoby dvou propojených kroužků ...

Klepněte pro větší obrázek
Dočasně změněná podoba kurzoru

... a když v této chvíli kliknete, dojde k propojení obou vrstev a funkční omezení začíná být aktivní.

Klepněte pro větší obrázek
Vrstva úprav ovlivňuje pouze zvolenou vrstvu

V této chvíli je zatónování omezeno už pouze na vrstvu s cd, ostatní vrstvy (přesto, že jsou umístěny níž) zůstávají mimo vliv použité tónovací vrstvy. Drobná šipka u vrstvy úprav indikuje propojení s obrazovou vrstvou, které se omezení týká.

Zrušení omezení

Budete-li chtít toto omezení později zrušit (třeba se rozhodnete pro jinou vrstvu, kterou budete chtít takto ovlivnit), zrušení omezujícího účinku (tj. provázání vrstev) lze provést stejným způsobem, tj. kliknutím na hranu propojených vrstev se současně přidrženou klávesou Alt .

Využití

V praxi pravděpodobně nebudete své fotografie pouze tónovat, takže budete používat také různé další funkce – přesto, že se jednotlivé funkce a jejich možnosti liší, princip jejich využívání (aplikujete-li je na obraz prostřednictvím vrstev úprav) je stále stejný. Budete-li chtít pomocí některé vrstvy úprav ovlivnit více vrstev, umístíte připravenou vrstvu úprav nad tyto vrstvy, budete-li chtít ovlivnit pouze některou z vrstev, můžete to provést právě popsaným způsobem.

Ještě pár drobností ..

Spíš jen pro úplnost ještě doplním několik drobností.

Ke každé nově vytvořené vrstvě úprav Photoshop automaticky přidává také masku (přesněji řečeno prázdný prostor pro budoucí masku), který se zobrazí jako bílý čtvereček vpravo od ikonky příslušné vrstvy úprav. Tuto masku můžete, ale také nemusíte využít (ve své ukázce jsem masku zatím nevyužívala). Nejnovější verze CS3 umožňuje nastavit, aby Photoshop tuto masku k nově vytvořeným vrstvám úprav automaticky nepřidával.

Pokud jde o funkčnost vrstev úprav, které jsou provázány s jinou vrstvou, možnost jejich editace není touto úpravou nijak dotčena. To znamená, že vrstva úprav zůstává stále „živá“ a editovatelná, ať je její účinek omezený na jedinou vrstvu či nikoli. Kliknete-li ve kterékoli chvíli na ikonku vrstvy úprav, vždy budete mít možnost původní nastavení upravit (nebo dočasně či trvale zrušit, pokud vrstvu úprav vypnete nebo smažete).

Pokud jde o název funkce „ořezová maska“ (Clipping Mask), toto označení začalo být používáno až od „CS“ photoshopových verzí; předešlé verze (tj. Photoshop 7 a nižší) používaly pro stejnou funkci název „Seskupit s předchozí“ (Group with previous). V menu (odkud se funkční provázání/rozpojení vrstev dá také provést) tuto funkci najdete ve všech verzích Photoshopu vždy pod položkou Menu/Vrstva (Menu/Layer), ať je její označení jakékoli.

Klepněte pro větší obrázek
Menu

A co se týká změny režimu prolnutí u funkčních vrstev úprav – to je čistě jen otázka toho, jakou úpravu (a v kombinaci s jakou funkcí) máte v úmyslu provést. Pokud jsem pro tónování využila vrstvu výplně, přepnutí do režimu Barva bylo nutné, jinak by původní obraz zůstal překrytý nepropustnou vrstvou barvy. Pokud bych ale zvolila jiný způsob tónování, např. pomocí funkce Odstín/Sytost (Hue/Saturation), tato funkce (je-li zatržena položka „Kolorovat“) tónuje už přímo, takže žádná dodatečná změna režimu prolnutí není nezbytně nutná (nemáte-li s touto funkcí nějaký další záměr).

Jak „ořezová maska“, tak vrstvy úprav mají nesrovnatelně víc možností využití, než jsem zatím stihla zmínit. K původnímu významu a využití „ořezové masky“ se vrátím někdy později v souvislosti s maskovacími technikami, u vrstev úprav ještě nějakou dobu v několika dalších dílech zůstanu.

Témata článku: Fotografický software, Fotoškola, Adobe Photoshop


Crysis 4 je oficiálně oznámeno. Vývoj střílečky nové generace je teprve v začátcích

Crysis 4 je oficiálně oznámeno. Vývoj střílečky nové generace je teprve v začátcích

Kdo by to byl čekal, že začátek roku bude tak bohatý na oznamování nových projektů. Tentokrát na řadu přichází Crytek.

Martin Nahodil
OznámeníCrytekFPS
Jak na Androidu jednoduše vytvoříte GIF animaci? Bez pohybové fotografie to nepůjde

Jak na Androidu jednoduše vytvoříte GIF animaci? Bez pohybové fotografie to nepůjde

** Naučte se, jak v praxi využít pohybovou fotografii ** Ze třívteřinového záznamu můžete vytvořit zajímavou animaci... ** ...a poté ji snadno nasdílet

Martin Chroust
FotografieGIFFocení mobilem
Nedají si pokoj. Laciné kopie Samsungu Galaxy S22 znovu předběhly originál. Jejich nákupem se zaručeně spálíte

Nedají si pokoj. Laciné kopie Samsungu Galaxy S22 znovu předběhly originál. Jejich nákupem se zaručeně spálíte

** Ještě před premiérou můžete v ruce držet S22 Ultra... **...jenže to není Galaxy a Samsung ani náhodou ** Jak nenaletět na bombastické specifikace telefonů „za hubičku“?

Martin Chroust
AliExpressČínaKopie
Podvodníci v Call of Duty Warzone mají novou zábavu. Létají v autech

Podvodníci v Call of Duty Warzone mají novou zábavu. Létají v autech

Stejně aktivně, jako Activision vymýšlí obranu proti hackerům vymýšlí i hackeři nové způsoby, jak zatopit normálním hráčům.

Michal Maliarov
Call of Duty: WarzoneBattle Royale
22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět
Astronomové spočítali, jak družice Starlink ovlivňují jejich pozorování. Stopy jsou na 18 % snímků a bude hůř

Astronomové spočítali, jak družice Starlink ovlivňují jejich pozorování. Stopy jsou na 18 % snímků a bude hůř

** Studie analyzovala vliv družic Starlink na pozorování projektu ZTF ** Přehlídka oblohy se nachází na jihu Kalifornie a jednou za dva dny prohledá celou oblohu ** Počet stop družic Starlink na snímcích neustále roste, vědecká pozorování však příliš ovlivněna nejsou

Petr Kubala
StarlinkAstronomieSpaceX
Recenze hry GTFO. Napínavá týmová akce v podzemním chaosu

Recenze hry GTFO. Napínavá týmová akce v podzemním chaosu

Když trestanec již nemá co ztratit, třeba vám kývne na nebezpečnou misi ve vesmíru. Po vzoru Vetřelce nabízí GTFO velmi napínavou atmosféru a klíčem k přežití je kooperace.

Vojtěch Matušinský
RecenzeMultiplayer
US Navy vyvíjí pokročilé systémy elektronického boje pro menší lodě

US Navy vyvíjí pokročilé systémy elektronického boje pro menší lodě

** Společnost Northrop Grumman vyvíjí pro americké námořnictvo kompaktní verzi systému pro elektronický boj ** Tzv. SEWIP Block III je určen pro menší plavidla ** Verze SEWIP Block III Lite by měla rázně odpovídat hrozbám, jako jsou protilodní rakety, drony či letouny

Stanislav Mihulka
NámořnictvoLoděVojenství