Křivky – skalpel Photoshopu

15. května 2006
TWEET SDÍLET
Křivky – skalpel Photoshopu
Kdo v Photoshopu ovládne dialogové okno Křivky, může jemně upravovat fotografie pomocí „skalpelu“. Photoshop nabízí i jiná dialogová okna pro úpravu obrázků (úrovně, jas a kontrast, práh), ale to už upravujete fotografie pomocí „sekery“. Používat skalpel je samozřejmě složitější než tnout sekerou. Mnozí si svou práci bez dialogového okna Křivky nedovedou představit, jiné totéž okno odpuzuje. Tento článek má za cíl, abyste patřili do první skupiny uživatelů Photoshopu.

Klepněte kurzorem na křivku a táhněte vytvořený aktivní bod, zobrazený jako plný čtverec nebo jej posouvejte šipkovými klávesami (s přidrženou klávesou Shift je krok posunu větší). Umístíte-li v blízkosti křivky kurzor, ten se změní na křížek a klepnutím přidáte bod. Zároveň křivku upravíte. Pohybujete-li kurzorem (změní se na kapátko) v obraze při jiném režimu než CMYK se stisknutým levým tlačítkem myši, na křivce se bude pohybovat malá kružnice označující jasovou hodnotu oblasti pod kurzorem před a po úpravě pro platný kanál vybraný v roletové nabídce. Stisknutím klávesy Ctrl a klepnutím levým tlačítkem myši tuto jasovou hodnotu vyberete a umístíte aktivní bod na křivku. Odstranění bodu z křivky provedete klepnutím na něj s přidrženou klávesou Ctrl nebo klávesou Delete nebo jeho vytažením mimo dialog. Krajní dva body odstranit nelze. Jejich posunutím se křivka neprohýbá. Posunutí jednoho či druhého konce (nebo obou) způsobí, že křivka bude vodorovná až k posunutému bodu. Z toho je patrné, že vstupní jasové hodnoty nalézající se pod vodorovnou částí křivky na ose x budou transformovány na jednu stejnou jasovou hodnotu znázorněnou na gradientu u osy y. Vstupní a výstupní hodnoty jednoho aktivního bodu jsou uvedeny v políčcích vstup a výstup. Zadání nových číselných hodnot vám umožní dosáhnout při úpravě obrázku velké přesnosti. Aktivní bod se umístí na křivce dle těchto hodnot. Pokud umístíte kurzor do numerického políčka vstup nebo výstup a posunete myš mírně vlevo, změní se na ruku s šipkami. Po přidržení levého tlačítka myši můžete posouvat aktivní bod (body) vodorovně a měnit hodnoty vstupu nebo svisle a měnit hodnoty výstupu. Není-li na křivce žádný aktivní bod, vstupní a výstupní hodnota se bude vztahovat ke kurzoru, který se pohybuje mezi osami. Z aktivního bodu vytvoříte pasivní a naopak, klepnutím na něj s přidrženou klávesou Shift.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek je celkově tmavý
Klepněte pro větší obrázek
Přetažením středu křivky vzhůru došlo k zesvětlení fotografie zejména ve středních tónech, aniž došlo ke ztrátě kresby. Konce křivky mají stále hodnotu (0,0) a (255,255). Nejtmavší a nejsvětlejší pixely obrázku se nemění. Body, které se nachází na křivce nad jejím tvarem z výchozího nastavení, jsou světlejší. Pomocí více bodů fixujících část křivky a tažením aktivního bodu křivky je možné zvolit nejenom o kolik se má obrázek zesvětlit, ale i kterých tónů se má zesvětlení více či méně týkat. Totéž platí pro ztmavení obrázku přetažením křivky dolů.

Aktivní body na křivce se podílejí na její úpravě aktivně tj. jejich přesunem tvarujete křivku a upravujete obrázek. Pokud jich je více, posouvají se současně. Pasivní body křivku fixují a zabrání změně v této části křivky. Klávesami Ctrl+D odznačíte všechny aktivní body na křivce. Posouvání aktivního bodu v řadě pasivních bodů provádíte stisknutím Ctrl+Tab, kdy přejdete na následující bod a Shift+Ctrl+Tab přejdete na předcházející bod na křivce.

Klepněte pro větší obrázek
I z histogramu je patrné, že tento obrázek má limitovaný rozsah jasů, působí šedě, nekontrastně, ploše.

Klepněte pro větší obrázek
Posunutím nejsvětlejšího (bílého) a nejtmavšího (černého) bodu se histogram rozložil po celé šířce, aniž na koncích vykazuje velké přesahy. Všechny vstupní hodnoty znázorněné vodorovnou částí křivky jsou černé respektive bílé. Strmá část křivky popisuje užší spektrum vstupních jasových hodnot (osa x) původního obrázku převedené na výstupní širší jasové spektrum (osa y) upraveného obrázku. Fotografie obsahuje všechny jasové hodnoty, zvýšil se kontrast, zvýraznily se detaily. Další úpravou strmé části křivky je možno provést cílenější úpravy.

Jiným způsobem definování křivky je její nakreslení od ruky, které zapnete klepnutím na ikonu tužka. Tento editační mód funguje tak, že nakreslíte do prostoru mezi osy jakoukoli křivku, která stanoví pro každý odstín jednu vstupní a výstupní hodnotu (nikoli např. kružnici). Klepnutím tužkou na několik míst mezi osy s přidrženou klávesou Shift propojí Photoshop body úsečkami. Metody s přidrženou klávesou Shift a bez ní lze kombinovat. Nakreslená křivka nahradí její původní část. Po nakreslení křivky zmáčkněte jednou nebo vícekrát tlačítko vyhladit, čímž zajistíte, že na křivce nebudou prudké změny. Křivku nakreslenou nástrojem Tužka převedete na podobu definovanou pomocí bodů klepnutím na ikonu Body na křivce.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek je zejména ve středních tónech málo kontrastní

Klepněte pro větší obrázek
Klasické zvýšení kontrastu ve středních tónech úpravou křivky do tvaru „S“. Střední část křivky je strmější, než výchozí nastavení. Odstíny, které tato část křivky představuje, mají výraznější podrobnosti. Pokud je některá část křivky strmější, bude jiná část plošší, v tomto případě začátek a konec křivky. Křivka ve tvaru „S“ způsobí kontrastnější střední tóny, kde bude více podrobností a zároveň méně kontrastu ve světlech a stínech. Kontrastnější s více podrobnostmi je suchá tráva v popředí, stromy v pozadí a vodní hladina. Poněkud se vytratila kresba v mracích, které jsou součástí světlých tónů. Ve stínech je křivka tvarována tak, aby nedošlo k jejich ještě většímu ztmavení.

Při razantnější změně jasu pomocí křivek ve složeném kanálu se může stát, že dojde k nežádoucímu posunu barev. Tomu můžete zamezit, pokud po aplikaci křivek zvolíte Úpravy | Zeslabit křivky (Shift+Ctrl+F) a nastavíte roletovou nabídku režimu prolnutí na Světlost. Změní se pouze jas (světlost), nikoli odstín nebo sytost. Zároveň můžete jezdcem zeslabit účinek změny. Další způsob vyloučení posunu barev je možný převedením obrázku do režimu Lab (Obraz | Režim | Lab barva), úpravami pouze v kanále L (světlost) a opětovnému vrácení obrázku do původního režimu.

Klepněte pro větší obrázek
Dominantní motiv na fotografii je plochý, postrádající detaily

Klepněte pro větší obrázek
Po otevření dialogu „Křivky“ jsem kurzorem (změnil se na kapátko) přejížděl po fotografii se stisknutým levým tlačítkem myši. Na křivce se pohybovala malá kružnice určující jasové hodnoty pod kurzorem. Podle toho jsem určil pasáže obrázku (jasové hodnoty) u kterých chci zvýšit kontrast a zdůraznit detaily (dominantní budova). V rozsahu těchto jasových hodnot jsem umístil na křivku dva body. Těsně pod spodním bodem jsem přidall další bod, kterým jsem fixoval křivku, abych zabránil změnám ve stínech. Horní bod jsem posunul vzhůru a spodní bod dolů. Bodem, který fixoval křivku jsem upravil její tvar ve stínech, aby odpovídal výchozímu stavu. Výsledkem je zvýraznění detailů hlavního motivu, celkově výraznější fotografie a zachování jasových poměrů ve stínech. „Zaplatil jsem“ snesitelnou, menší ztrátou kresby ve světlech (obloha).

Témata článku: Fotoškola, Software, Adobe Photoshop

Určitě si přečtěte