Křivky – skalpel Photoshopu

Křivky – skalpel Photoshopu

Kdo v Photoshopu ovládne dialogové okno Křivky, může jemně upravovat fotografie pomocí „skalpelu“. Photoshop nabízí i jiná dialogová okna pro úpravu obrázků (úrovně, jas a kontrast, práh), ale to už upravujete fotografie pomocí „sekery“. Používat skalpel je samozřejmě složitější než tnout sekerou. Mnozí si svou práci bez dialogového okna Křivky nedovedou představit, jiné totéž okno odpuzuje. Tento článek má za cíl, abyste patřili do první skupiny uživatelů Photoshopu.

Křivka představuje graf y = f(x), který udává pro všechny tóny, které mohou být v obrázku, na jakou jasovou hodnotu y (svislá osa) se transformuje tón, jehož jasová hodnota je před transformací x (vodorovná osa). Transformace celé škály tónů je plynulá. Photoshop vytváří souvislou křivku, která znázorňuje spojitou transformaci tónů, podle tvaru křivky. Pokud posunete např. jeden bod (jednu jasovou hodnotu) na křivce, celá křivka se prohne a přizpůsobí ostatní tóny podle zadané transformace onoho bodu. Ukotvením (zadáním) více bodů na křivku můžete některou její část fixovat a zabránit změně v této části křivky, eventuelně vrátit tuto část křivky na původní hodnoty. Pomocí editace křivky můžete měnit funkci transformace a tím provádět změny v obrázku. Nástroj Křivky poskytuje největší volnost a přesnost při úpravě obrázků, protože může upravovat každou z 256 jasových hodnot. 16bitové obrázky mohou obsahovat 32 767 jasových hodnot. Pokud budete s takovým obrázkem pracovat, Photoshop nabídne stejnou křivku s 256 jasovými hodnotami, ale nastaví každý z oněch 32 676 odstínů v obrázku. Lze si představit místo křivky 256 posuvných jezdců z nichž můžeme libovolných 1 až 14 upravovat (14 proměnných). Nástroj Úrovně má pouze 5 posuvných jezdců, jas a kontrast 2 a práh 1 posuvný jezdec. Křivky nahradí všechny uvedené nástroje a poskytnou mnoho dalších variant úprav fotografií.


Dialogové okno Křivky


a: roletová nabídka výběru kanálů
b: gradient výstupních hodnot
c: osa y
d: osa x
e: gradient vstupních hodnot
f: šipky přepínání systémů
g: aktivní bod na křivce se vstupní a výstupní hodnotou 106
h: pasivní bod na křivce
i: krajní (černý) bod křivky
j: krajní (bílý) bod křivky
k: výchozí nastavení křivky
l: mřížka
m: políčko vstupních hodnot
n: políčko výstupních hodnot
o: úprava křivky pomocí bodů
p: křivka pomocí nástroje tužka
q: náhled
r: velikost dialogového okna

s: kapátka nastavení neutrálních tónů
t: volby automatické úpravy
u: automatická úprava
v: vyhlazení křivek kreslených od ruky
w: uložit vytvořenou křivku
x: načíst (aplikovat) uloženou křivku
y: zrušení provedené úpravy, se stisknutou klávesou Alt se mění na „Obnovit“
z: potvrzení úpravy

Zvolte v menu Photoshopu (CS) Obraz | Přizpůsobení |Křivky (nebo Ctrl+M). Hlavní část dialogového okna zobrazuje vztah mezi vstupní a výstupní hodnotou jasu pixelů obrázku. Vodorovná osa x představuje původní jasovou hodnotu příslušných pixelů, svislá osa y jejich hodnotu po úpravě. U obou os je gradient znázorňující graficky škálu tónů. Uprostřed gradientu na ose x jsou šipky, kterými se přepínají dva systémy popisu odstínů. Jeden systém popisuje 0–255 jasových úrovní, tedy množství světla. Druhý systém popisuje 0–100 % množství tiskové barvy. Při úpravě v režimu CMYK Photoshop předpokládá, že budete obrázek tisknout, proto použije procentní stupnici. V režimu RGB Photoshop předpokládá použití obrázku např. na obrazovce, proto automaticky použije stupnici jasových hodnot. Pokud přepnete stupnice, přemění se světlé a tmavé konce gradientu a křivka se otočí o 180°. Množství světla je opakem množství barvy. Při otevření dialogu se zobrazí výchozí nastavení, kde má křivka podobu přímky, která stoupá v úhlu 45°. Neboli vstupní a výstupní hodnoty jsou totožné a jejich vztah je lineární. Pokud si vyberete na vodorovné ose jakoukoli jasovou hodnotu, od ní vedete kolmici ke křivce (v tomto případě přímce) a od křivky vedete vodorovnou přímku vlevo, dostanete se ke svislé ose na stejnou jasovou hodnotu. Taktéž když umístíte na nezměněné křivce kurzorem bod, bude jeho vstupní a výstupní hodnota jasu totožná. Žádný tón ve fotografii se nezměnil. Pokud tvar křivky změníte, bude situace jiná. Vstupní a výstupní jasová hodnota některých (nebo všech) pixelů bude různá. Pokud máte zapnutý náhled, změna se ihned projeví na otevřeném obrázku. Velikost dialogového okna křivky lze přepínat mezi dvěma možnostmi. Přesnější pro jemné vyladění je větší verze. Mřížka mezi oběma osami umožňuje lepší orientaci. Umístěním kurzoru do tohoto prostoru a klepnutím s přidrženou klávesou Alt volíte mezi dvěma různě hustými rastry mřížky.

Pokračování 2 / 3

Jak měnit křivky

Klepněte kurzorem na křivku a táhněte vytvořený aktivní bod, zobrazený jako plný čtverec nebo jej posouvejte šipkovými klávesami (s přidrženou klávesou Shift je krok posunu větší). Umístíte-li v blízkosti křivky kurzor, ten se změní na křížek a klepnutím přidáte bod. Zároveň křivku upravíte. Pohybujete-li kurzorem (změní se na kapátko) v obraze při jiném režimu než CMYK se stisknutým levým tlačítkem myši, na křivce se bude pohybovat malá kružnice označující jasovou hodnotu oblasti pod kurzorem před a po úpravě pro platný kanál vybraný v roletové nabídce. Stisknutím klávesy Ctrl a klepnutím levým tlačítkem myši tuto jasovou hodnotu vyberete a umístíte aktivní bod na křivku. Odstranění bodu z křivky provedete klepnutím na něj s přidrženou klávesou Ctrl nebo klávesou Delete nebo jeho vytažením mimo dialog. Krajní dva body odstranit nelze. Jejich posunutím se křivka neprohýbá. Posunutí jednoho či druhého konce (nebo obou) způsobí, že křivka bude vodorovná až k posunutému bodu. Z toho je patrné, že vstupní jasové hodnoty nalézající se pod vodorovnou částí křivky na ose x budou transformovány na jednu stejnou jasovou hodnotu znázorněnou na gradientu u osy y. Vstupní a výstupní hodnoty jednoho aktivního bodu jsou uvedeny v políčcích vstup a výstup. Zadání nových číselných hodnot vám umožní dosáhnout při úpravě obrázku velké přesnosti. Aktivní bod se umístí na křivce dle těchto hodnot. Pokud umístíte kurzor do numerického políčka vstup nebo výstup a posunete myš mírně vlevo, změní se na ruku s šipkami. Po přidržení levého tlačítka myši můžete posouvat aktivní bod (body) vodorovně a měnit hodnoty vstupu nebo svisle a měnit hodnoty výstupu. Není-li na křivce žádný aktivní bod, vstupní a výstupní hodnota se bude vztahovat ke kurzoru, který se pohybuje mezi osami. Z aktivního bodu vytvoříte pasivní a naopak, klepnutím na něj s přidrženou klávesou Shift.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek je celkově tmavý
Klepněte pro větší obrázek
Přetažením středu křivky vzhůru došlo k zesvětlení fotografie zejména ve středních tónech, aniž došlo ke ztrátě kresby. Konce křivky mají stále hodnotu (0,0) a (255,255). Nejtmavší a nejsvětlejší pixely obrázku se nemění. Body, které se nachází na křivce nad jejím tvarem z výchozího nastavení, jsou světlejší. Pomocí více bodů fixujících část křivky a tažením aktivního bodu křivky je možné zvolit nejenom o kolik se má obrázek zesvětlit, ale i kterých tónů se má zesvětlení více či méně týkat. Totéž platí pro ztmavení obrázku přetažením křivky dolů.

Aktivní body na křivce se podílejí na její úpravě aktivně tj. jejich přesunem tvarujete křivku a upravujete obrázek. Pokud jich je více, posouvají se současně. Pasivní body křivku fixují a zabrání změně v této části křivky. Klávesami Ctrl+D odznačíte všechny aktivní body na křivce. Posouvání aktivního bodu v řadě pasivních bodů provádíte stisknutím Ctrl+Tab, kdy přejdete na následující bod a Shift+Ctrl+Tab přejdete na předcházející bod na křivce.

Klepněte pro větší obrázek
I z histogramu je patrné, že tento obrázek má limitovaný rozsah jasů, působí šedě, nekontrastně, ploše.

Klepněte pro větší obrázek
Posunutím nejsvětlejšího (bílého) a nejtmavšího (černého) bodu se histogram rozložil po celé šířce, aniž na koncích vykazuje velké přesahy. Všechny vstupní hodnoty znázorněné vodorovnou částí křivky jsou černé respektive bílé. Strmá část křivky popisuje užší spektrum vstupních jasových hodnot (osa x) původního obrázku převedené na výstupní širší jasové spektrum (osa y) upraveného obrázku. Fotografie obsahuje všechny jasové hodnoty, zvýšil se kontrast, zvýraznily se detaily. Další úpravou strmé části křivky je možno provést cílenější úpravy.

Jiným způsobem definování křivky je její nakreslení od ruky, které zapnete klepnutím na ikonu tužka. Tento editační mód funguje tak, že nakreslíte do prostoru mezi osy jakoukoli křivku, která stanoví pro každý odstín jednu vstupní a výstupní hodnotu (nikoli např. kružnici). Klepnutím tužkou na několik míst mezi osy s přidrženou klávesou Shift propojí Photoshop body úsečkami. Metody s přidrženou klávesou Shift a bez ní lze kombinovat. Nakreslená křivka nahradí její původní část. Po nakreslení křivky zmáčkněte jednou nebo vícekrát tlačítko vyhladit, čímž zajistíte, že na křivce nebudou prudké změny. Křivku nakreslenou nástrojem Tužka převedete na podobu definovanou pomocí bodů klepnutím na ikonu Body na křivce.

Klepněte pro větší obrázek
Obrázek je zejména ve středních tónech málo kontrastní

Klepněte pro větší obrázek
Klasické zvýšení kontrastu ve středních tónech úpravou křivky do tvaru „S“. Střední část křivky je strmější, než výchozí nastavení. Odstíny, které tato část křivky představuje, mají výraznější podrobnosti. Pokud je některá část křivky strmější, bude jiná část plošší, v tomto případě začátek a konec křivky. Křivka ve tvaru „S“ způsobí kontrastnější střední tóny, kde bude více podrobností a zároveň méně kontrastu ve světlech a stínech. Kontrastnější s více podrobnostmi je suchá tráva v popředí, stromy v pozadí a vodní hladina. Poněkud se vytratila kresba v mracích, které jsou součástí světlých tónů. Ve stínech je křivka tvarována tak, aby nedošlo k jejich ještě většímu ztmavení.

Při razantnější změně jasu pomocí křivek ve složeném kanálu se může stát, že dojde k nežádoucímu posunu barev. Tomu můžete zamezit, pokud po aplikaci křivek zvolíte Úpravy | Zeslabit křivky (Shift+Ctrl+F) a nastavíte roletovou nabídku režimu prolnutí na Světlost. Změní se pouze jas (světlost), nikoli odstín nebo sytost. Zároveň můžete jezdcem zeslabit účinek změny. Další způsob vyloučení posunu barev je možný převedením obrázku do režimu Lab (Obraz | Režim | Lab barva), úpravami pouze v kanále L (světlost) a opětovnému vrácení obrázku do původního režimu.

Klepněte pro větší obrázek
Dominantní motiv na fotografii je plochý, postrádající detaily

Klepněte pro větší obrázek
Po otevření dialogu „Křivky“ jsem kurzorem (změnil se na kapátko) přejížděl po fotografii se stisknutým levým tlačítkem myši. Na křivce se pohybovala malá kružnice určující jasové hodnoty pod kurzorem. Podle toho jsem určil pasáže obrázku (jasové hodnoty) u kterých chci zvýšit kontrast a zdůraznit detaily (dominantní budova). V rozsahu těchto jasových hodnot jsem umístil na křivku dva body. Těsně pod spodním bodem jsem přidall další bod, kterým jsem fixoval křivku, abych zabránil změnám ve stínech. Horní bod jsem posunul vzhůru a spodní bod dolů. Bodem, který fixoval křivku jsem upravil její tvar ve stínech, aby odpovídal výchozímu stavu. Výsledkem je zvýraznění detailů hlavního motivu, celkově výraznější fotografie a zachování jasových poměrů ve stínech. „Zaplatil jsem“ snesitelnou, menší ztrátou kresby ve světlech (obloha).

Pokračování 3 / 3

Křivky a barvy

Pole v horní části dialogu nazvané „Kanál“ vám umožňuje vybrat, kterého kanálu se budou úpravy týkat. Složený kanál neobsahuje žádné informace. Je to dohodnuté heslo pro zobrazení a v tomto případě možnost úprav všech kanálů současně. Tím se mění jasové poměry v obrázku. Zvolením libovolného barevného kanálu budete upravovat selektivně tuto složku a měnit barevné poměry obrázku. Klepnutím v obraze se stisknutými klávesami Ctrl+Shift nastavíte bod na křivce pro vybranou barvu v každém z kanálů barevných složek. Jinak platí všechny zásady pro úpravy křivky v jednotlivých barevných kanálech jako ve složeném.

Klepněte pro větší obrázek
Na fotografii je patrný barevný posun, tedy nesprávné podání barev. Není nutné vědět jak modrý je dekor na talíři, jak žlutý je tvaroh a jak hnědé jsou okraje koláčů. Jisté je, že cukr v největších jasech je bílý, talíř ve stínu mimo dekor šedý a moucha vlevo, případně mezera mezi koláči uprostřed, černé. Tyto neutrální barvy mají mít v režimu RGB jasové hodnoty ve všech třech barevných kanálech shodné, ale nemají. Nápravou těchto „známých“ odstínů se srovnají barevné poměry v obrázku.

Klepněte pro větší obrázek
Zvolil jsem úpravu středního neutrálního tónu (šedé) v oblasti talíře mimo dekor. Otevřel jsem dialogové okno „Křivky“. Kurzor v podobě kapátka jsem umístil na obrázek talíře mimo dekor vpravo nahoře při otevřené paletce „Informace“. Zde jsem vyčetl hodnoty RGB (144,174,159). Aby se oblast talíře stala opravdu šedou a celkový jas byl zachován, hodnoty RGB jsem sečetl a vydělil počtem barevných kanálů 144+174+159 = 477/3 = 159. Nyní jsem věděl čím začínám (z paletky informací) a u čeho skončím (RGB 159,159,159). S přidržením Shift+Ctrl jsem klepnul na sledovanou oblast, čímž jsem umístil v každém barevném kanálu na křivku bod, jehož umístění odpovídá hodnotám v paletce „Informace“. U každé RGB barvy v roletové nabídce „Kanál“ jsem jeho výstupní hodnotu (políčko v dolní části dialogu) upravil na hodnotu 159. Totéž jsem mohl provést v dalších „známých“ oblastech černé a bílé nebo ve všech třech oblastech najednou. Pokud nejsou barvy na monitoru vizuálně správné, může být příčinou jeho špatná kalibrace.

Tlačítkem OK potvrdíte provedenou úpravu a zavřete dialogové okno. Tlačítkem Zrušit provedenou úpravu zrušíte. Dialogové okno se zavře a obrázek zůstane v původním stavu. Přidržením klávesy Alt se tlačítko Zrušit přemění na Obnovit. Klepnutím na něj se vrátí hodnoty v dialogu do výchozího stavu. Pokud nechcete provedené změny vrátit a pouze se přesvědčit jak vypadal obrázek před úpravou, vypněte a zapněte Náhled. Tlačítka Načíst, Uložit slouží k načtení respektive uložení vstupně – výstupních nastavení do souboru. Takto uložená nastavení můžete později aplikovat na různé fotografie. Plné využití křivek však předpokládá jemné nastavení pro konkrétní fotografii. Přidržíte-li klávesu Alt při vyvolání dialogového okna Obraz | Přizpůsobení | Křivky (nebo Alt+Ctrl+M), Photoshop použije poslední aplikované nastavení křivky a tu v tomto tvaru otevře, dokonce i po restartu počítače.

Klepněte pro větší obrázek
Původní obrázek

Klepněte pro větší obrázek
V tomto případě jsem si vybral modrý (B) barevný kanál na jehož křivku jsem umístil bod reprezentující oblast obilí a druhý bod znázorňující oblast oblohy. Posunutím prvního bodu dolů jsem snížil jas modrého kanálu a posunul barvu obilí k teplejším tónům. Druhý bod jsem posunul nahoru a tím jsem zvýšil jas modrého kanálu v oblasti oblohy. Výsledek je zlatější obilí a současně modřejší obloha.

Při otevřeném dialogovém okně „Křivky“ přesuňte kurzor do obrázku. Na paletě informace (menu Okna | Informace) se ukáže jasová hodnota nacházející se pod kurzorem před a po úpravě křivky. V případě přidržení levého tlačítka myši i s odpovídající polohou na křivce a názorným zobrazením v paletě „Barvy“ (menu Okna | Barvy). U Photoshopu CS došlo k významné změně. Paleta „Histogram“ (menu Okna | Histogram) je dostupná během editace obrázku a dovoluje monitorovat změny v průběhu jejich provádění. Světlejší histogram znázorňuje jasové poměry neupraveného obrázku, tmavší histogram popisuje stav upraveného obrázku. Takže mějte otevřenou paletu a upravte obrázky i podle měnícího se histogramu (viz článek Histogram – mocný nástroj digitální fotografie).

V dialogovém okně Křivky se nacházejí ještě tlačítka Automaticky, Volby, a Kapátka (nastavení neutrálních tónů). Pomocí těchto tlačítek nejsou úpravy už tak sofistikované a jsou totožné jako při úpravách pomocí Úrovní. Nejedná se tedy již o úpravy pomocí „skalpelu“.

Určitě si přečtěte

Články odjinud