Jak licencovat své fotografie

13. srpna 2012
TWEET SDÍLET
Se svými fotkami můžete obvykle nakládat jen vy, občas to však chcete dovolit i jiným. K tomu slouží rozličné licence.

Fotografie je autorské dílo, je chráněna od svého vzniku, a to tak, že kromě zákonných výjimek ji může užít jen autor. Když chcete užití dovolit jiným, potřebujete sáhnout po nějaké formě licenční smlouvy. 

Měli byste přitom vědět, kdy se vám který typ licence hodí. Postupně vám ukážeme, jakých možností se vám v dnešní době dostává.

Klepněte pro větší obrázek
Výhradní licence, nevýhradní licence, nebo Creative Commons?

Podle autorského zákona

Licenční smlouva se uzavírá podle autorského zákona, který také v § 46–55 stanoví její náležitosti. Předně je potřeba se rozhodnout, zda se smlouva poskytuje jako výhradní, nebo nevýhradní (není-li to stanoveno, považuje se smlouva za nevýhradní).

 
Když chcete užití svých fotek dovolit jiným, potřebujete sáhnout po nějaké formě licenční smlouvy
 

V případě výhradní licence smí dílo způsoby, k jakým je smlouva sjednána, užít pouze nabyvatel licence. Autor sám nesmí dílo takovým způsobem užít a ani nesmí třetí osobě udělit oprávnění k takovému způsobu užití. Je nasnadě, že odměna za takovouto licenci bude vyšší než odměna za nevýhradní licenci. Nevýhradní licence neomezuje právo autora k užití daného díla ani jeho právo poskytnout licenci k takovému užití třetí osobě. Nevýhradní licence sjednaná před licencí výhradní zůstává zachována, není-li sjednáno jinak.

Licenční smlouva vyžaduje písemnou formu, jen pokud je výhradní, nicméně písemnou formu doporučuji v každém podstatnějším případě. Ve smlouvě je vhodné uvést, k jakému užití díla se poskytuje – není-li takové informace, má se za to, že je poskytnuta k takovým užitím v takovém rozsahu, jak je nutné k dosažení účelu smlouvy, a na území ČR po dobu, jakou je potřeba, ne však déle než rok od poskytnutí licence nebo od poskytnutí díla, nastane-li toto později.

Obsah licence je na vás

Užití díla, k jakému se licence poskytuje, jde snadno konkretizovat: smlouva jde omezit nejen na určité způsoby užití díla (vystavování, rozmnožování, …), ale také lze určit množství, místo a čas. Můžete tedy např. sjednat, že vaše fotografie lze vystavovat v Českých Budějovicích od 1. do 30. září 2012 nebo třeba že vaši fotografii lze užít na 10 tisících plakátech vylepovaných v lednu 2013 na území ČR a Slovenska.

Nezapomeňte také, že nabyvatel licence, je povinen licenci využít, není-li sjednáno jinak. Pokud nabyvatel licenci nevyužívá, nebo ji využívá nedostatečně, můžete jej vyzvat, aby licenci v určité lhůtě dostatečně využil. Pokud se tak nestane, můžete od smlouvy odstoupit, nicméně nestanoví-li smlouva jinak, tak až po uplynutí aspoň dvou let od poskytnutí licence nebo poskytnutí díla. Podle využití díla, k jakému do odstoupení od smlouvy došlo, následně dojde k vrácení části nebo celé odměny.
 

 
Užití díla, k jakému se licence poskytuje, jde snadno konkretizovat místně, časově, ale i dalšími omezeními
 

V licenční smlouvě musí být výslovně sjednána odměna nebo aspoň způsob jejího určení, není-li zřejmé, že je vůlí smluvních stran uzavřít smlouvu úplatně i bez určení výše odměny, nebo pokud není výslovně sjednáno, že je licence bezúplatná. Lze dohodnout i výše odměny v závislosti na výnosech z využití licence, pak máte právo na kontrolu příslušné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny.

Právo na náhradu škody

Nabyvatel licence nesmí upravit nebo jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, nebylo-li sjednáno jinak nebo není-li zřejmé, že by autor k takové změně svolil. To však nelze, pokud si souhlas se změnami výslovně vyhradíte.

V případě smrti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, které licenci poskytujete, přechází práva a povinnosti ze smlouvy na právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. Od smlouvy můžete také odstoupit pro změnu přesvědčení, ale jen v případě, že dílo, kterého se licence týká, ještě nebylo zveřejněno. Nabyvatel licence má pak právo na náhradu škody, která mu případně vznikla; v případě vašeho opětovného zájmu o užití díla jste povinni přednostně nabídnout licenci původnímu nabyvateli, a to za srovnatelných podmínek.

Jde to i jinak

V poslední době se těší oblibě licence Creative Commons, které nabízí snadný rámec pro licencování děl blíže neurčenému okruhu nabyvatelů. Jde v podstatě o klasické licence podle autorského zákona, jež využívají možnosti adresovat návrh k uzavření licence neurčitému okruhu osob – tyto osoby pak nabídku přijmou prostým zachováním se podle licence.

Creative Commons (CC) jsou užitečným nástrojem, nicméně z principu své jednoduchosti pochopitelně nepamatují na všechny případy, někdy tedy nenajdete takovou licenci CC, která by vyhovovala vašemu záměru. Nadto pamatujte na to nejdůležitější: licence CC vůči konkrétnímu nabyvateli zaniká, poruší-li tento její podmínky, ale jinak je neodvolatelná a časově neomezená. CC sice umožňuje, abyste dílo poskytovali i pod jinými licencemi, nicméně jakmile jednou umožníte užití díla v rámci licence CC, své rozhodnutí už nemůžete vzít zpět.

 
U Creative Commons jde v podstatě o klasické licence podle autorského zákona, které dovolují adresovat návrh k uzavření licence neurčitému okruhu osob
 

Licence podle šablony

CC nabízí celkem šest druhů licence (označovaných také kombinací zkratek jednotlivých práv a povinností), přičemž součástí každé je poskytnutí práva na šíření díla a povinnost uvést autora (zkratka BY). Dále si můžete vybrat, zda je povinností zachovat licenci (SA), nezasahovat do díla (ND) a neužívat dílo komerčně (NC). Přehled jednotlivých kombinací naleznete v tabulce.

Označení licence Název licence
BY Uveďte autora
BY-SA Uveďte autora – Zachovejte licenci
BY-ND Uveďte autora – Nezasahujte do díla
BY-NC Uveďte autora – Neužívejte komerčně
BY-NC-SA Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci
BY-NC-ND Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezasahujte do díla

Pro použití vybrané licence CC stačí, když dílo označíte danou licencí – na internetových stránkách projektu si vytvoříte HTML kód, který pak přidáte na web, kde fotku zveřejňujete, případně zvažte uvedení licence i v EXIFu fotografie. U fyzických fotografií stačí uvedení textu s odkazem na příslušnou licenci u fotografie, je-li to možné, nebo třeba na jejím rubu. Text může vypadat např. takto: „Fotografie podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported.“

Témata článku: Fotoškola, Fejetony