9
Fotogalerie

ITF – V Opavě se studenti fotografie učí samostatnosti

Chtěli byste studovat fotografii na vysoké škole? Přinášíme vám profil Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, který je specifický hned z několika důvodů.

Od začátku Institut výtvarné fotografie nabízel jiný způsob výuky. Existovalo a exisuje zde totiž pouze kombinované studium, které umožňovalo získat vysokoškolské vzdělání i těm, kteří se nemohou účastnit denní výuky.

Studium je založeno z velké části na samostatnosti a škola pro ně má být především místem, kde se jim dostane rady od zkušených fotografů. Velká část tvorby navíc nevzniká v ateliérech, ale v různých lokalitách v přírodě, kde skupina studentů a pedagogů zpravidla stráví několik dní.

01-Pospech-Urbanity.jpg 
Foto: Tomáš Pospěch, Urbanity

Vycházející dokumentaristé

Institut výtvarné fotografie (IVF), později Institut tvůrčí fotografie (ITF) vznikl v roce 1990 a byl součástí Katedry literární vědy, muzeologie a fotografie Filozofické fakulty v Opavě při Masarykově univerzitě v Brně. Rok nato už byl jeden z ústavů nově vzniklé filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

U zrodu ITF stál Vojtěch Bartek a prof. Vladimír Birgus. Velkou inspirací jim tenkrát byla FAMU, do té doby jediná vysoká škola se samostatným oborem fotografie. „Nebyly to lehké začátky,“ prozrazuje vedoucí pedagog Vladimír Birgus. „Chyběla tradice, habilitovaní vyučující, dostatečné učební i kancelářské prostory, vybavení, knihovna, ateliér.“

Tereza Vlčková, A Perfect Day, Elise....jpg
Foto: Tereza Vlčková, A Perfect Day, Elise...

Dnes má tato vysoká škola za sebou řadu dlouhodobých a úspěšných projektů. Jeden z nich – Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století – patří k největším skupinovým projektům v oblasti dokumentární fotografie, jaké se u nás uskutečnily. Další projekty – Zlín a jeho lidé, Opava očima studentů ITF nebo Ex oriente lux – potvrzují, že sociální dokument na škole dominuje.

Není divu, že z mnoho absolventů se nakonec prosadilo jako reportážní fotografové. „Značné rezervy zůstávají ve výsledcích například v oblasti módní a reklamní fotografie či digitální fotografie, to je ovšem slabá stránka většiny českých fotografických škol i české fotografie vůbec,“ prozrazuje ITF na svých stránkách.

Michal Kubíček (absolvoval na Slezské univerzitě magisterský obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média): „ITF má svou vlastní, specifickou atmosféru, která je dle mého názoru – a souhlasí se mnou jistě i řada dalších absolventů, studentů i pedagogů, kteří ji měli možnost zažít – jednou z největších devíz školy.

Nedá se asi naprosto exaktně vysledovat, jak je možné, že se zde tato atmosféra vyskytuje, kdo či co je jejím zdrojem. Možná se jedná o vedlejší produkt celkové situace – únik z běžného prostředí, stresu normálního života, únik z města, setkání s lidmi, kteří mají podobný zájem, uvolněná nálada a bezprostřednější přístup v jinak zdánlivě nesmiřitelných sociálních skupinách.“

Úryvek je citován z bakalářské práce Michala Kubíčka – 10 let Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Teoretické znalosti až na prvním místě

Pojďme si teď ale popsat, na jakém principu vlastně Institut funguje. ITF nabízí jak bakalářský, magisterský, tak i doktroské studium. Bakalářský program probíhá standardně tři roky, které jsou rozložené do šesti semestrů. Každý program tvoří pět třídenních konzultací, na nichž probíhají přednášky a semináře, besedy, projekce a výstavy. Kromě toho má škola v programu mnohé workshopy, fotografické projekty, exkurze a plenéry.

Mezi jednotlivými konzultacemi, které probíhají v jedno– až tříměsíčních intervalech, studenti zasílají po internetu fotografická cvičení příslušným pedagogům k písemným hodnocením a případným korekcím.

dita pepe, Autoportréty.jpg
Foto: Dita Pepe, Autoportréty s ženami

Jednotlivý bakalářský semestr zahrnuje přednášky a cvičení z hlavních oblastí fotografie, jejichž absolvování má posluchačům umožnit dobré profesionální zvládnutí všech potencionálních fotografických úkolů. Každou oblast fotografuje vyučuje na Institutu jiný pedagog.

Vladimír Birgus si tento systém chválí: „ITF nemá na rozdíl od většiny našich vysokých škol s výukou fotografie ateliérový systém studia, kde jsou posluchači po celou dobu studia vedeni jediným pedagogem. Každý student Institutu přichází do styku s mnoha tvůrčími názory, jaké představuje osm kmenových a osm externích pedagogů, ale také řada dalších vedoucích tvůrčích dílen a hostů na přednáškách a v seminářích.

Tomáš Hliva (student 3. ročníku bakalářského studia na ITF): „Specifika studia na této škole se hledají lehce. Jsou to především poněkud netradiční, ale o to intenzivnější setkávání v rámci v příjemném prostředí Beskydských hor. Zkušenosti tady lze sbírat napříč všemi pěti ročníky, protože se sem sjíždí se celá škola.Tento intenzivní kontakt s ostatními studenty je pro mě také tou největší přidanou hodnotou studia. Samostatnou kapitolou jsou početně hojně zastoupení posluchači z Polska, jejichž přístup k fotografii a způsob trávení společného času v průběhu výuky i po ní se pro mě stal obzvlášť inspirativním.

Rovněž mi sedí volnější forma kombinovaného způsobu studia. Jeho náplň se může někomu zdát až zbytečně široká, ale z mého pohledu je pro přehled a orientaci v oboru takový rozsah zásadní. Student musí obsáhnout vyčerpávající spektrum fotografických přístupů – od reportáže, dokumentu, přes krajinu, zátiší, portrét až po produktovou fotografii. Do závěrečných ročníkových prací však nikdo z přednášejících s ohledem na volbu tématu nezasahuje, takže je na každém studentovi, jaké fotografické vyjádření si vybere. A to je dobře.

Ve spojení s ITF je třeba také zmínit vedoucího Institutu Vladimíra Birguse. Jeho zkušenosti, přehled a vstřícnost školu katapultovali do mezinárodního povědomí a dnes téměř není soutěže, festivalu nebo workshopu evropského a často i světového měřítka, na kterém by Institut neměl svoje zastoupení.“

tomas_hliva_immediation_1.jpg
Foto: Tomáš Hliva, z cyklu Immediation, 2011

Na závěr prvního a druhého ročníku studenti předkládají klauzurní výstavní soubory složené ze své volné tvorby. Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, kterou tvoří kromě praktické části, také teoretická, v níž zpracovává student téma z historie či teorie fotografie v rozsahu nejméně patnácti stran textu.

V tom je Institut opět specifický, protože žádná jiná uměnovědná katedra neklade na dějiny fotografie takový důraz. Některé tyto teoretické práce, které mají mnohdy až badatelský charakter s rozsahem sta až dvě stě stran, jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Lenka Bláhová, Uvnitř sebe potkávám sebe,2011.jpg
Foto: Lenka Bláhová, Uvnitř sebe potkávám sebe, 2011

Do dvouletého magisterského ročníku, který se otevírá jednou za dva roky, se dostanou pouze nejlepší bakalářští absolventi. Základní povinná část je zaměřena na užitou a reklamní fotografii, počítačovou grafiku, tiskařské techniky, prohloubení znalostí z dějin fotografie a dějin výtvarného umění, poskytnutí základní orientace v dějinách literatury, dějinách filmu, filozofii, politologii a psychologii.

Studenti se tu taktéž učí analyzovat vlastní a cizí fotografie, formulovat vlastní názory a zpracovávat pramenný materiál a literaturu z dějin. Státní závěrečná zkouška je opět rozdělena do praktické a teoretické části.

„Chceme proto, aby naše absolventky a naši absolventi byli co nejprofesionálněji připraveni na širokou škálu druhů fotografie, s nimiž se ve své praxi mohou setkat, aby dovedli precizně a invenčně vyfotografovat architekturu, portrét, reportáž či reklamu, ale aby také dovedli fundovaně o fotografii přemýšlet, mluvit a psát, aby se dobře orientovali v historii a současnosti fotografické tvorby a výtvarného umění a dovedli kurátorsky připravit výstavy,“ říká Vladimír Birgus.

Standardní doba studia doktorského programu pak trvá tři roky. 

Vladimír Birgus, Miami, 2011.jpg
Foto: Vladimír Birgus, Miami, 2011

Ikony nejen mezi pedagogy

Dita Pepe, Evžen Sobek, Jiří Křenek, Vojtěch V. Sláma, Tereza Vlčková, Barbora a Radim Žůrkovi, Bára Prášilová, Jaroslav Kocián, Matěj Stránský, Roman Franc, Roman Vondrouš, Jaroslav Malík. To je jen část fotografů, kteří prošli Institutem tvůrčí fotografie coby studenti, a na které dnes může být škola právem hrdá.

Absolventi ITF se uplatňují především jako profesionální fotografové ve svobodném povolání. Stejně tak je ale mezi nimi mnoho dalších, kteří našli uplatnění v redakcích deníků a magazínů, v pedagogické sféře, na poli kurátorské činnosti, v oblasti teorie a historie fotografie nebo v reklamních agenturách či grafických studiích. Řada z nich dnes na Institutu vyučuje.

Martin Wagner.Periferie, 2011.jpg
Foto: Martin Wagner, Periferie, 2011

Pedagogický sbor je tvořen osmi kmenovými pracovníky. V čele stojí prof. Vladimír Birgus, známý historik fotografie, který má na ITF výuku dějin umění a dalších teoretických předmětů přirozeně na starosti. Možná proto je na škole kladen takový důraz na historii fotografie. Mezi další pedagogy, neméně výrazné, patří Aleš Kuneš, Jindřich Štreit, Pavel Mára, Václav Podestát, Karel Poneš, Tomáš Pospěch a Jiří Siostrzonek.

Vladimír Birgus na téma vyučujících říká: „Původní pedagogický sbor notně zestárnul, někteří členové ho už dokonce opustili navždy. Snažíme se ho proto omlazovat přijímáním nových svěžích členů, jakými jsou třeba Tomáš Pospěch, Karel Poneš, Dita Pepe, Tereza Vlčková a nejnověji i první polský pedagog Rafał Milach. Víme však, že se nám to nedaří v míře, jakou bychom my (a hlavně studenti) považovali za ideální.“

Tomáš Pospěch (absolvoval magisterský ročník ITF v roce 1998, nyní vyučuje na ITF nejrůznější předměty od stavby a skladby fotografického obrazu po kurátorský seminář): „Studium na ITF je specifické, polodálkové se všemi výhodami i nevýhodami, které to může mít. Studenti a pedagogové se nevídají každý den, ale to není ani na uměleckých školách s denním studiem. O to intenzivnější jsou všechna setkání, ať už na čtyřdenních konzultacích na Horní Bečvě, na workshopech, na výletech, výstavách nebo festivalech.

Také mne těší, že na ITF mohou studovat i starší studenti, kteří už pracují, mají za sebou jinou vysokou školu nebo jiné životní zkušenosti. Jsou zralejší a více si studia váží. Když jsem studoval, těšil mne počet a šíře přístupů pedagogů. Mohl jsem individuálně a pravidelně konzultovat s tím, který mi byl zrovna uvažováním blízký a nebýt odkázaný jen na jediný názor.

Jako učitele mne těší, když se student nespolehne na prověřený model, jak fotografovat, ale má chuť si sám hledat. Ve fotografii existuje řada schémat, jak se co dělá a co je osvědčené. Studenti by tyto postupy měli znát, budou se jim hodit, pokud se chtějí živit zakázkami. Neštěstí je, když to přijmou jako strategii své tvorby, snažím se jim proto jejich přístup problematizovat a nabourávat zažitá schémata. Jsem rád, když pracují s kontextem a s jazykem vizuální kultury, systematicky si analyzují přístupy, v průběhu roku jejich práce vyzrává a nezajímají je jejich fotografie jen v okamžiku stisku spouště, ale přemýšlí i o způsobu prezentace, kontextu a reagují na místo, kde je chtějí vystavit.

09-Pospech-Urbanity.jpg
Foto: Tomáš Pospěch, Urbanity
 

V přijímacím řízení projde každý desátý

Institut tvůrčí fotografie patří k největším vysokým školám, které se zaměřují na fotografii. Ročně přijme kolem 35 nových lidí, dohromady na škole studuje kolem 120 studentů v bakalářském ročníku a zhruba 20 v magisterském. Přesto není tak snadné se na školu dostat. Ročně se zkoušek do bakalářského studia účastní asi 350 zájemců. Stále častěji se mezi českými zájemci objevují i uchazeči ze zahraničí, především z Polska a Slovenska, ale i Německa, Itálie nebo Ruska. Výuka na ITF však probíhá pouze v češtině, takže cizincům nezbývá nic jiného, než se jazyku přizpůsobit.

Jan Langer, Století, 2011.jpg
Foto: Jan Langer, Století, 2011

Přijímací řízení probíhá dvoukolově. V prvním kole stačí zaslat své fotografie s volnou tvorbou a autoportrét na adresu školy. Do druhého kola postupuje už jen hrstka nejlepších. Ti musí složit zkoušku z dějin umění a prokázat dostatečné technické znalosti. Nemine je ani ústní pohovor. Výhodou může být pro uchazeče tzv. nultá konzultace, kde se seznámí s krátkým přehledem dějin umění a současně mohou s přítomnými pedagogy konzultovat své práce.

Institut je bezplatná vysoká škola, ani od zahraničních studentů není vybíráno ani symbolické školné. Přesto jsou náklady studentů větší než u jiných vysokých škol, ale také než u jiných uměleckých škol, protože v případě ITF probíhá výuka často v jiných městech. Naštěstí není na Institutu problém skloubit studium s prací. Počet úspěšných fotografů, kteří absolvovali Institut tvůrčí fotografie v Opavě, pouze potvrzuje to, že se systém kombinovaného studia vyplácí.

Kontakty

  • Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
  • Bezručovo nám. 13
  • 746 01 Opava
  • Web ITF: www.itf.cz
  • Magazín vydávaný pod ITF: www.photorevue.com

Určitě si přečtěte

Články odjinud