Histogram – mocný nástroj digitální fotografie

Histogram – mocný nástroj digitální fotografie

Digitální fotografie nám přinesla mimo jiné i funkci „histogram“. Toto poněkud abstraktní slovo bychom mohli nahradit výrazem sloupkový diagram jasu. Je to jediná globální informace o obrázku. Jeho pochopení a správné využití je zásadní pro posouzení kvality expozice a jasového charakteru snímku. Poslouží i při dodatečné editaci fotografie.

Histogram je grafické zobrazení velikosti plochy (počtu bodů) jednotlivých stupňů jasu od bílé (R,G,B=255) po černou (R,G,B=0). Na vodorovné ose je 256 bodů (0-255), které odpovídají počtu odstínů od černé vlevo po bílou vpravo. Na svislé ose je znázorněn počet pixelů příslušného jasu v obrázku (není zde stupnice). Výška sloupců v histogramu znázorňuje, jakou plochu v obrázku jednotlivé odstíny zabírají. Není to tedy přesný počet obrazových bodů daného odstínu, spíše kolik plochy odstín zabere ve srovnání s jinými částmi (odstíny) obrázku.Max. velikost Max. velikost

V levé části jako by chtěl histogram pokračovat dál ve světlých tónech, ale už mimo dynamický rozsah fotoaparátu. Na fotografii je patrná ztráta kresby v nejsvětlejších tónech.

Histogram je garfické zobrazení poměrového zastoupení jasů všech obrazových bodů. Pro 8 bitové zobarzení má každý kanál 256 odstínů červené (R), 256 zelené (G), 256 modré (B). Jejich kombinací získáme 256x256x256 = 16 777 216 barev (viz článek Co je rastrový obrázek z digitálního fofoaparátu). Celkový jasový histogram je složen ze tří histogramů jednotlivých RGB barev, které ukazují rozložení příslušné barvy v obraze.

Platí vztah: celkový jas = 0,299R + 0,587G + 0,114B

Jednotlivým barevným složkám je přiřazen různý vliv na jasovou hodnotu. Součinitele jsou zjištěny empiricky podle citlivosti lidského oka na barvy. Barva s větší zelenou složkou bude pro lidské oko světlejší než s modrou. Tomuto způsobu výpočtu jasu se říká také světlost nebo luminace.
Např. barva RGB (85,159,53) celkový jas = (85x0,3+159x0,59+53x0,11) = 125 barva RGB (53,56,159) celkový jas = (53x0,3+56x0,59+159x0,11) = 66 v prvním případě do celkového jasu hodně „přispěla“ zelená a v druhém případě do celkového jasu málo „přispěla“ modrá.

Někdy se používá méně sofistikovaný způsob určení celkového jasu: jas = 1/3R+1/3G+1/3B Celkový jas se určí jako prostý aritmetický průměr jasů jednotlivých barevných složek.Max. velikost Max. velikost

Na celkovém jasovém histogramu není patrné, že fotografie postrádá kresbu v červených tónech. To lze vyčíst z histogramu červeného kanálu (R).

Druhy histogramů

Rozeznáváme dva druhy histogramů. Lepší přístroje zobrazují i histogramy jednotlivých RGB kanálů.

  1. Reálný histogram daného obrázku se zobrazí na dispeji fotoaparátu před expozicí snímku. Tento typ histogramu podporují kompakty vyšší třídy a EVF zrcadlovky.
  2. Náhledový histogram daného obrázku se zobrazí na dispeji fotoaparátu při prohlížení pořízeného snímku. Tento typ histogramu podporují kompakty střední třídy, EVF elektronické zrcadlovky a DSLR zrcadlovky, které nemohou vzhledem ke své konstrukci zobrazovat reálný histogram. Samozřejmě histogram obrázku uloženého v PC zobrazený editorem je také náhledový.

Existuje jakási aplikace části histogramu kdy se na displeji fotoaparátu zabrazí přímo v daném obrázku jeho přeexponovaná místa (např. blikají černě) a podexponovaná místa (např. blikají bíle) buď u reálného nebo náhledového obrázku. U histogramů, které generují editory, někdy bývá pod vodorovnou osou proužek s gradientem znázorňující příslušné jasy a další číselné statistické údaje.

Správně exponovaná fotkaMax. velikost Max. velikost

Histogram je roztažen na celé ose. Nechybí světlé ani tmavé tóny. Na obou stranách je histogram pozvolna ukončen. Jasové hodnoty se „vešly“ do dynamického rozsahu snímače fotoaparátu.

Statistické údaje (Photoshop CS):

  • Střední hodnota (Mean) – průměrná hodnota jasu ve všech bodech. Tato hodnota může být od 0 do 255. Pokud je menší, než 128, převládají v obrázku tmavé tóny a pokud je větší, než 128, převládají tóny světlejší.
  • Odchylka (Std Dev) – udává rozptyl intenzit od střední hodnoty v obrázku. Čím je tato hodnota větší, tím je obrázek bohatší na různé stupně jasu. Čím je tato hodnota menší, tím na obrázku převládají plochy stejného jasu.
  • Median (Median) – je téměř shodný s Mean. Bere v úvahu pouze ty hodnoty jasu, kde se vyskytuje nenulové množství obrazových bodů. Čím se více blíží Median a Mean, tím je histogram vyváženější.
  • Obr. bodů (pixels) – celkový počet všech bodů zahrnutých do histogramu
  • Úroveň (Level) – úroveň jasu na který je v histogramu umístěn kurzor
  • Počet (Count) – počet obrazových bodů o daném jasu nebo jasů. Jedná se o úroveň jasu, na který je v histogramu umístěn kurzor, prípadně jasů, kde kurzorem v histogramu označíme při zmáčnutí levého tlačítka myši jasové úrovně. Hodnota ukazuje počet obrazových bodů v obrázku těchto jsových úrovní.
  • Percentil (Percentil) – počet obrazových bodů v % od jasu 0 do jasu, kde je umístěn kurzor. Při zmáčknutí levého tlačítka myši je možné označit část histogramu a pak je to počet obrazových bodů v % všech označených jasů.
  • Počet úrovní (Cach level) - udává, zda je histogram vypočítáván z reálných obrazových bodů (hodnota 1) nebo z údajů ve vyrovnávací paměti Photoshopu (hodnota větší než 1). Výpočet z reálných bodů je přesnější, ale pomalejší.

U Photoshopu CS se při editaci fotografie (např. úprava světla-stíny, úrovně, křivky aj.) původní histogram zobrazí světleji než nový histogram po editaci. Je to velmi praktické řešení, protože můžeme srovnávat foto před a po editaci.

Velmi kontrastní snímekMax. velikost Max. velikost

Snímač fotoaparátu nebyl schopen zaznamenat rozsah jasů fotografované scény.
V nejsvětlejších i nejtmavších partiích je obrázek bez kresby. Křivka histogramu není na obou krajích plynule zakončena u vodorovné osy

Pokračování 2 / 2

Co poznáte z histogramu, jeho ovlivnění

Podexponovaná fotkaMax. velikost Max. velikost

Těžiště histogramu je na levé straně. Zcela chybí světlé tóny. V levé straně histogram „přetéká“, což naznačuje ztrátu kresby ve stínech.

Co poznáte z histogramu

Z histogramu poznáte, zda je fotografie správně exponovaná, podexponovaná či přeexponovaná. Zda hodnota jasů napřekračuje dynamický rozsah fotoaparátu. Z histogramu dále vyčtete charakter fotografie (vysoký kontrast, nízký kontrast, jasové ladění snímku). Při posuzování fotografie je důležité (pokud je to možné) prohlédnout celkový jasový histogram i jednotlivé RGB histogramy. Může se stát, že některý z RGB histogramů může odhalit např. přeexpozici některé barvy, kde bude fotografie zcela bez kresby a přesto se to neprojeví na celkovém jasovém histogramu.

Například modrý (B) kanál do celkového jasu „přispívá“ pouze 0,11 a jeho krajní hodnota 255 se nemusí projevit v krajní hodnotě 255 celkového jasu. K tomuto jevu dochází, pokud sytost některé barvy výrazně převyšuje ostatní. Při přeexpozici jedné barevné složky dochází k posunu barev a ztrátě sytosti ve světlech. Pokud váš fotoaparát zobrazuje pouze histogram celkové jasové složky a pokud fotíte scény s výrazným zastoupením jedné syté barvy, poněkud podexponujte. Histogram je i skvělou pomůckou pro optimalizaci rozsahu jasů upravované fotografie v editoru.

Low-keyMax. velikost Max. velikost

Fotografie vypadá jeko podexponovaná a její histogram se tak jeví, ale v tomto případě tomu tak není. Většina kresby je v nízkých jasových úrovních. Samozřejmě to byl záměr autora (technika low-key). Opakem je high-key.

Ovlivnění histogramu

Histogram budoucí fotografie můžete ovlivnit korekcí expozice a změnou kontrastu (pokud jí fotoaparát podporuje). Plusovou korekcí histogram posunete na pravou stranu směrem k jasům, snímek bude světlejší. Minusovou korekcí histogram posunete na levou stranu směrem ke stínům, snímek bude tmavší (viz. také článek Vše, co byste rádi věděli o expozici). Zvýšením kontrastu se histogram roztáhne k jeho krajním hodnotám. Rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem bude větší. Snížením kontrastu se histogram zúží. Rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem v obraze bude menší. V případě reálného histogramu můžete provést korekci před expozicí snímku. V případě náhledového histogramu ve fotoaparátu můžete provést korekci expozice a snímek opakovat (pokud je to možné). Editační programy mají mnoho nástrojů (úrovně, křivky, jas, kontrast, aj.) na změnu jasových poměrů fotografií. Ovšem lepší je co nejlépe exponovat a tam si pohlídat histogram, protože další úpravy nové informace do obrázku nepřinesou. Méně razantní úpravy histogramu v editoru mohou fotografii prospět. Je-li část fotografie (světla nebo stíny) bez kresby ani nejlepší editační program jí nevykouzlí.

V některých případech můžete využít histogram kreativně tak, že jej posunete i pomocí korekce expozice více vlevo ke stínům nebo vpravo ke světlům. Ten se v tomto případě vzdálí od optimální pozice. Výsledný jasový chrakter fotografie však splní umělecký záměr autora. Histogram samotný fotografii neovlivní, ale máte možnost ovlivnit fotografii a to se projeví na tvaru jejího histogramu.

Plochý snímek bez kontrastuMax. velikost Max. velikost

Na fotografii jsou pouze částečně polotóny. Není využitý dynamický rozsah snímače fotoaparátu

Optimálně exponovaná fotkaMax. velikost Max. velikost

Histogram znázorňuje celou škálu tónů. U obou krajních hodnot (0-černá, 255-bílá) vykazuje minimum obrazových bodů.

Určitě si přečtěte

Články odjinud