28
Fotogalerie

Dominance v kompozici

Jednou z podmínek dobrého fotografování je znalost pravidel kompozice. Jakých pouček bychom se měli držet při uspořádávání scény v hledáčku?

Současná digitální fotografie svádí k nadhodnocování technické stránky pořízení snímku na úkor přínosu autora v souvislosti s kompozicí fotografie. Kompoziční pravidla jsou ověřené principy, které divák akceptuje nehledě na svůj vkus, naturel, náladu nebo přesvědčení. Hlavní otázkou amatérů i profesionálů je: jak záběr komponovat lépe.

Důležitou součástí fotografických kompozic je dominantní prvek s větší vizuální váhou na který ihned zaměříte svůj pohled. Fotografie je pro diváka čitelnější, pokud je na ní jen jeden dominantní prvek. Jeho absence působí často zmateně, protože oči těkají, nemají se čeho zachytit a „vstoupit“ do obrazu. 

Dominance kontrastem

Kontrastu dosáhnete, když se dominantní prvek výrazně odlišuje od ostatních částí fotografie.

  • jasů - světlý prvek bude přitahovat pozornost na tmavém pozadí a naopak. Nejkontrastnější jsou černá a bílá. Jasových kontrastů využívá černobílá fotografie. Limitujícím faktorem je nevelký dynamický rozsah snímačů fotoaparátů, do kterého se musí vejít jasový rozdíl scény.
5.jpg
max. velikost
Jasový kontrast, který způsobilo světlo přicházející zleva nahoře upoutá vaši pozornost. Toto místo si prohlížíte jako první a nejdéle.
  • barev – významně odlišná barva od barvy převládající bude na fotografii dominantní. Nejsilnější vizuální barevný kontrast tvoří komplementární barvy, které leží v barevném kruhu naproti sobě. Dominanci ještě umocňují barvy syté a jasné.
15.jpg
max. velikost
Rozdíl barev okamžitě poutá pozornost na hlavní motiv umístěný zhruba ve zlatém řezu.
  • vzorů, rytmů a textur – vzor je stejně jako rytmus založen na opakování stejných nebo podobných tvarů v obraze. Rytmus může být pravidelný či nepravidelný a vede pohled určitým směrem. Vzor není rozmístěn směrově, tudíž pohled nikam nevede. Čím více prvků tvoří vzor, tím více jej vnímáme jako vzor a ne jako skupinu. Zvyšováním počtu prvků ve vzoru dosáhneme toho, že jednotlivé prvky přestaneme rozlišovat. Vzor s mnoha prvky zobrazený ve správném měřítku vyvolá dojem textury (struktury), která je původně vlastností povrchu a vyvolává spíše hmatový vjem.
2.jpg
max. velikost
Bez přerušení rytmu, který vnímáme zleva doprava, vzoru a zde i textury, by tento snímek neměl význam.

Prvek, který přeruší vzor, rytmus nebo texturu, tedy není jejich součástí, upoutá na první pohled pozornost při prohlížení fotografie. Je dominantní.

16.JPG
max. velikost
Oči diváka se zapíchnou na modré tělo páva a po nepravidelném rytmu se rozletí k okrajům snímku. Princip kontinuity u vzoru a rytmu vyvolává pocit, že pokračuje dál za hranici fotografie, pokud není ukončen. Snímek pak vnímáme jako část velké plochy, i když hned za hranicí záběru končí.    
  • významů – markantně odlišný význam v kontextu celé zaznamenané scény zachytí náš mozek jako „něco divného“ a zaměří se na něj.
34.jpg
max. velikost
V zátiší je „něco divného“, dokonce nebezpečného. Proto je vosa dominantním prvkem této fotografie.
38.jpg
max. velikost
Ač je to poněkud nespravedlivé, dominantou tohoto snímku je chodec v pozadí. Ten je cizím elementem v kontextu scény, a proto je fotografie zajímavá s určitou nadsázkou.

Dominance tvarem

Tvar ve fotografii, který je v kontextu s ostatními tvary ojedinělý, strhává pozornost diváka a stává se dominantním.

37.JPG
max. velikost
Odstín, sytost i jas jednotlivých prvků jsou totožné. Odlišný tvar spolehlivě upoutá pozornost a vnese do snímku vzruch.

Dominance izolací

Prvek vytvoří dominanci, pokud je dostatečně daleko od skupiny jiných prvků v obraze. Náš mozek vyžaduje logické propojení osamoceného prvku, čehož dosáhnete obsahovým zdůvodněním nebo např. liniemi.  

51.jpg
max. velikost
Dominantní prvek je daleko od ostatních prvků v obraze. Navíc všechno je pravoúhlé mimo umístění dívky ve třetinové kompozici. Mnozí najdou i dominanci významem. S logickým propojením izolovaného prvku není problém. Kdyby na tomto místě ležela např. kráva, byl by to pro diváka nepříjemný vjem, protože by nenašel obsahové propojení.
18.jpg
max. velikost
Minimalisticky podaná fotografie vzbuzuje různá přirovnání. V tomto případě je vhodné umístění izolovaného subjektu více u kraje, protože tak je „hodně osamocen“.

Dominance liniemi

Linie mohou být: vodorovné, svislé, příčné, zaoblené. Ve fotografii mohou být dominantní a vzbuzovat emoce nebo vést pohled pozorovatele k hlavnímu objektu.

Dominance perspektivou

Perspektivní sbíhání linií zvýší vizuální váhu prvku na konci sbíhání a ten vnímáme jako dominantní. Je to vlastně druh předešlého typu dominance.

3.jpg
max. velikost
Na fotografii je hlavním, dominantním prvkem malá postavička, ke které vede neomylně pohled diváka perspektivní sbíhání linií a rytmus pražců. Kam kráčí je emotivní vzkaz. 

Dominance poznáním

Pokud je na snímku ojedinělý, nám důvěrně známý prvek, okamžitě bude vázat pozornost diváka. Jedná se zejména o člověka v obrázku, respektive jeho oči, na které se podíváte vždy první (proto se zaostřuje na oči).

12.jpg
max. velikost
Zcela dominantním prvkem je perfektně zaostřené oko. Pohled do očí máme zakódovaný, protože z něho můžeme odvodit pro život důležité závěry.

Dominance pohybem

Pohyb na fotografii upoutá oko pozorovatele.

33.JPG
max. velikost
Dominantní a dynamická je postava v pohybu. Víme proč tomu tak je. Kdyby na snímku nebylo děvče s fotoaparátem, byl by snímek nevyvážený a hlavně nečitelný, protože by nikdo neznal důvod poněkud pošetilého pohybu.

Dominance velikostí (malostí)

Objekt, který zabírá podstatnou část fotografie nebo dostatečně kontrastní, výrazně malý prvek vzhledem k dalšímu subjektu, je dominantní.

24.jpg
max. velikost
Spíše dominance malostí postav vzhledem k padající vodě zdůrazňuje její mohutnost. Postavy také nastavují měřítko.

Dominance ostrostí

Zaostření hlavního motivu a rozostřené pozadí případně popředí ležící mimo hloubku ostrosti je klasickým nástrojem pro zvýraznění hlavního, dominantního prvku fotografie. Jedná se vlastně o druh dominance izolací, ale způsobenou hodnotami nastavení při snímání.

9.jpg
max. velikost
Pouze na hlavní motiv je zaostřeno světelným objektivem. To způsobilo rozostření všeho ostatního a dominanci hlavního motivu street fotografie, který je snadno identifikovatelný.
17.jpg
max. velikost
APS-C, f/2,8, 50mm. V místě ostrosti probíhal děj, který je umístěn v třetinové kompozici a je dominantní. Ostatní je potlačeno, ale ne zcela. Je patrné, že jemný pohyb s křehkou květinou náleží křehké dívce.

Umístění dominantních prvků ve fotografii

Způsoby umístění prvků ve fotografii mají svá objektivní pravidla, která existují bez ohledu na osobní vkus autora nebo diváka a mají předvídatelný účinek.

Umístění bodu

Bodem na snímku rozumíme malý, dominantní objekt nebo skupinku na jednotném pozadí. Umístění bodu na střed snímku je statické a fádní. Velmi daleko od středu směrem k rohům způsobuje u diváka napětí a musí být patrno „proč“. Harmonickým řešením je umístění bodu na fotografii zhruba do zlatého řezu.

10.gif 
Fotografii rozdělte pomyslnými úsečkami na třetiny. Zlatý řez leží přibližně v průsečících těchto třetin.
14.jpg
max. velikost
Umístění dominantního bodu do zlatého řezu působí harmonicky. 

Umístění více bodů

Každý další dominantní bod v obraze oslabuje pozici stávajících prvků s ohledem na stupeň dominance. Myšlená čára mezi body má i směr a to od nejvýraznějšího prvku k méně výraznému. Náš mozek má tendenci více blízkých bodů spojovat do skupin, které vytyčují tvary, případně linie.

26.jpg
max. velikost
Druhý, méně dominantní prvek ve fotografii doplňuje ten v popředí. Je umístěn velmi dynamicky, příčně. Automaticky si spojíme oba prvky do diagonály, k čemuž vedou i oba stíny a rovnoběžnost s vlnami ve středním plánu. Pokud by oba prvky byly rovnoběžně s horizontem v pozadí, byl by snímek statický a divák by tápal při hledání dominantního prvku.

Pozice vodorovných a svislých linií

Abychom rozeznali linii ve fotografii, musí být dostatečně kontrastní jasem, barvou, texturou nebo vzorem. Na rozdíl od bodů vnášejí linie do snímku dynamiku v jasném směřování a vedení pohledu diváka. Jak horizontály, tak vertikály porovnáváme s okraji fotografie, proto každý náklon je patrný.

Jedna vodorovná linie, např. horizont, se lépe hodí ke snímku orientovanému vodorovně. Naopak mnoho vodorovných linií, představujících určitý rytmus se hodí spíš na fotografie, které jsou orientované svisle. Vodorovné linie vnímáme jako určitý klid, rovnováhu, řád a pasivitu vzhledem k asociaci s horizontem a také proto, že tímto směrem si prohlížíme své okolí.

1.jpg
max. velikost
Dvě dominantní horizontální linie a siluety postav jsou dominantními prvky této fotografie. Bílá linie na horizontu umístěná ve třetinové kompozici dává fotografii klid a pohodu. Vyvažuje jí přední, dynamická linie. Ta je tmavší, ne zcela rovná, umístěná ve spodní části snímku a přerušují ji postavy.

Svislé linie jsou dynamičtější. Představují aktivitu, neklid, pád (gravitaci) nebo vzlet. Není nám přirozené prohlížet okolí pohyby očí nahoru a dolů. Nemnoho vertikálních linií se lépe hodí do svisle orientovaného snímku, ale ne tak jednoznačně jako u horizontál a více vertikál do snímku „na délku“.

20.jpg
max. velikost
Známé kamenné varhany na fotografii jsou příkladem využití rytmických vertikálních linií jako dominanty.
22.jpg
max. velikost
Jasový kontrast a svislá linie, díky které si prohlížíme snímek  shora dolů a zase nahoru na pozadí textury vodní hladiny je na tomto snímku zajímavé.

Diagonální linie

Diagonály vnášejí do fotografie ze všech uváděných dominancí nejvíc dynamiky. Příčné linie představují napětí, padání. Největšího účinku dosáhne jedna diagonála nebo skupina rovnoběžných při úhlu 45 o. Směřuje-li z levého spodního rohu do pravého horního, chápeme ji jako stoupající a z levého horního do pravého spodního jako klesající. Diagonální kompozici můžete snadno dosáhnout nakloněním fotoaparátu nebo dodatečným ořezem.

4.jpg
max. velikost
Výrazné diagonální linie v úhlu 45 o z levého horního do pravého spodního rohu vybízí pohled k „jízdě z kopce“, vnášejí velkou dynamiku.
25.jpg
max. velikost
Diagonální linie vede oči diváka k hlavnímu objektu, dodává snímku pohyb, v tomto případě stoupání do kopce. Záběr byl pořízen z vyvýšeného místa tak, aby byl hlavní objekt menší a kontrastoval s velkým prostorem. Těžká práce ženy vyobrazené na fotografii je zdůrazněna prvky kompozice. 

Křivky

Křivky jsou linie, které mění směr, mohou mít rytmus, vyvolávají pocit klidného, plynulého pohybu. Také křivky stanovují směr, kterým bude divák prohlížet fotografii.

30.jpg
max. velikost
Lidský mozek má tendenci přiřazovat vhodně umístěným prvkům přímky, křivky nebo tvary. V tomto případě je křivka zásadním prvkem kompozice této fotografie. Dalším dominantním prvkem je jasový kontrast slunce a jeho odrazu na hladině k okolí.
19.jpg
max. velikost
Oku lahodící křivky, kam pohlédnete. Les, louka a plot. Oči zlehka surfují po snímku.
11.jpg
max. velikost
A ještě jednou, tentokrát diagonální křivka vede pohled zleva nahoře plavmo po křivce dolů.

Je málo fotografů, kteří se mohou spolehnout pouze na své vrozené schopnosti. My ostatní se bez teoretických znalostí neobjedeme a kompoziční pravidla musíme nastudovat nebo zdlouhavě experimentovat.

Možnosti digitálních úprav snímku v postprodukční fázi nabízí nový potenciál při úvahách o skladbě fotografie již při záběru. Dovedný fotograf přesně ví, proč obraz fotografované scény v hledáčku zaznamená, případně co s ním provede v počítači. Systém pokusů a omylů zavání alchymistickou dílnou a jak známo alchymisté byli úspěšní velmi ojediněle.

Vše podstatné pro zdařilou fotografii vidí autor v hledáčku nebo ve své představě před zmáčnutím spouště.

Mnoho zajíců, myslivcova smrt

Autor snímku musí vědět, kvůli čemu jej exponoval. Totéž by měl vědět i pozorovatel fotografie.
V tomto ohledu je veledůležitý jeden hlavní motiv, který je dominantní, případně jednoznačně vedlejší motivy, které podporují ten hlavní s ohledem na harmonii celku.

31.JPG
max. velikost
Mnoho detailů a žádný hlavní motiv. Divák marně hledá důvod pořízení snímku. Fotografie má pouze jakousi dokumentační hodnotu.

Fotografie bez hlavního motivu podpořeného prvky dominance je pro diváka nečitelná a působí zmateně. Často bývá chybou, že na fotografii „je toho mnoho“ a platí, že čím jednodušší obraz, tím působivější sdělení. Toto pravidlo platí dvojnásob u reportážních fotografií. Legendární válečný fotograf Robert Capa řekl výstižně „Pokud nejsou vaše snímky dost dobré, nejste dost blízko“.

7.jpg
max. velikost
Fotografie Roberta Capy. Vše podstatné na obrázku je a nic navíc. Podhled způsobil, že na pozadí nejsou další prvky.

Na fotografii má být jen to, co tam „má být“. Co tam „nemá být“ tam nemá být. Známé méně bývá více tady sedí.

Určitě si přečtěte

Články odjinud