Přidat příspěvek  |  řadit od nejstarších Komentáře nyní řadíme od nejnovějších.
Tímto odkazem můžete řazení změnit.
 | zobrazit bez stromu  | nových příspěvků: 1


o­ti­l  |  01. 08. 2021 23:27

Ahoj po­tře­bo­val bych se po­ra­dit jest­li si mo­hu dát hned po so­bě 2 vak­cí­ny, bu­du totiž 2 mě­sí­ce v za­hra­ni­čí. Příští tý­den můžu mít 2 dáv­ku Pfi­zer na co­vid, zá­ro­veň mi za­čí­ná 14­ti den­ní ok­no na dal­ší dáv­ku vak­cí­ny pro­ti klíšťa­tům. Ne­měl jsem žád­né re­ak­ce, jen men­ší tlak v ra­me­ni. Vím že se má nor­mál­ně če­kat 2 týd­ny me­zi vak­ci­na­mi, ale co by se sta­lo kdy­bych si ne­chal dát Pfi­zer na co­vid a kdy­by dal­ší 2 dny ne­by­ly žád­né ve­d­lej­ší účin­ky tak bych to­to za­ml­čel dok­to­ro­vi a hned si ne­chal šoup­nout dáv­ku na klíš­tě. Mys­lí­te že se ne­mů­že nic stát, mů­že být tře­ba ana­fi­la­tic­ká re­ak­ce, atd? Mů­že to zni­čit pro­ti­lát­ky na co­vid? Pří­pad­ně kte­rou vak­cí­nu si mám dát ja­ko prv­ní? Dě­lal sem si test a mám ně­co v so­bě pro­ti co­vid. Dí­ky

Odpovědět  |  Souhlasím  |  Nesouhlasím
Zasílat názory